Nationell övervakning


EMEP

European Monitoring and Evaluation Programme, är ett internationellt program inom UN-ECE:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. IVL ansvarar, på uppdrag av enheten för luft och klimat vid Naturvårdsverket, för merparten av övervakningen inom EMEP i Sverige.

Integrerad monitoring

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tillförlitliga tidsserier som detaljerat visar på processer i ett begränsat antal reservatklassade skogsområden som täcker olika geografiska-, depositions- och klimatgradienter över landet. IVL ansvarar för verksamhet och provtagning vid Gårdsjön, samt mätningar av deposition på öppet fält, krondropp samt luftkoncentrationer vid ytterligare tre områden.

Luft- och nederbördskemiska nätet

Luft- och nederbördskemiska nätet är en del av det nationella miljöövervakningsprogrammet. IVL utför mätningarna som finansieras av Naturvårdsverket. Inom detta mätnät utförs mätningar av bland annat svavel- och kväveföreningar och baskatjoner i nederbörd samt svaveldioxid, kvävedioxid och marknära ozon i luft på månadsbasis.

Metaller i luft och nederbörd

Projektet Metaller i luft och nederbörd syftar till att följa halter och nedfall av tungmetaller, särskilt kvicksilver, i Sverige och norra Finland. Projektet ingår i ett internationellt nätverk med syfte att följa upp effekterna av internationella avtal inom Luftkonventionen (LRTAP) om minskade utsläpp av tungmetaller.

Metaller i mossa 

Mossa tar upp metaller från luft och nederbörd men inte från det underlag de växer på. Deras metallinnehåll utgör därigenom ett bra mått på tillförseln från luften. I Sverige har sedan 1970-talet nedfallet av metaller - arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink - undersökts genom att analysera dessa element i mossprover.

Organiska miljögifter i luft och nederbörd

Projektet Organiska miljögifter i luft och nederbörd syftar till att följa halter och nedfall av vissa organiska ämnen i Sverige och norra Finland. Projektet ingår i den svenska miljöövervakningen och finansieras av Naturvårdsverket.  


Kontaktperson
Karin Sjöberg Tel. 010-788 67 95 E-post: karin.sjoberg@ivl.se