Nationell övervakning


EMEP

European Monitoring and Evaluation Programme, är ett internationellt program inom UN-ECE:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. IVL ansvarar, på uppdrag av enheten för luft och klimat vid Naturvårdsverket, för merparten av övervakningen inom EMEP i Sverige. Läs mer

Integrerad monitoring

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tillförlitliga tidsserier som detaljerat visar på processer i ett begränsat antal reservatklassade skogsområden som täcker olika geografiska-, depositions- och klimatgradienter över landet. IVL ansvarar för verksamhet och provtagning vid Gårdsjön, samt mätningar av deposition på öppet fält, krondropp samt luftkoncentrationer vid ytterligare tre områden. Läs mer

Luft- och nederbördskemiska nätet

Luft- och nederbördskemiska nätet är en del av det nationella miljöövervakningsprogrammet. IVL utför mätningarna som finansieras av Naturvårdsverket. Inom detta mätnät utförs mätningar av bland annat svavel- och kväveföreningar och baskatjoner i nederbörd samt svaveldioxid, kvävedioxid och marknära ozon i luft på månadsbasis. Läs mer

Metaller i luft och nederbörd

Projektet Metaller i luft och nederbörd syftar till att följa halter och nedfall av tungmetaller, särskilt kvicksilver, i Sverige och norra Finland. Projektet ingår i ett internationellt nätverk med syfte att följa upp effekterna av internationella avtal inom Luftkonventionen (LRTAP) om minskade utsläpp av tungmetaller. Läs mer

Metaller i mossa 

Mossa tar upp metaller från luft och nederbörd men inte från det underlag de växer på. Deras metallinnehåll utgör därigenom ett bra mått på tillförseln från luften. I Sverige har sedan 1970-talet nedfallet av metaller - arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink - undersökts genom att analysera dessa element i mossprover. Läs mer

Organiska miljögifter i luft och nederbörd

Projektet Organiska miljögifter i luft och nederbörd syftar till att följa halter och nedfall av vissa organiska ämnen i Sverige och norra Finland. Projektet ingår i den svenska miljöövervakningen och finansieras av Naturvårdsverket. Läs mer

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.