Luftövervakning

Övervakningen av luftföroreningar är långsiktig. För att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller beror på naturlig variation behövs mätningar över långa tidsperioder. IVL har övervakat vissa luftföroreningar i över 35 år.

För flertalet av de luftföroreningar som övervakas inom den nationella miljöövervakningen har det, sedan mätningarna startade för mellan 15 och 35 år sedan, generellt sett skett en avsevärd förbättring avseende såväl halter i luft som deposition i bakgrundsmiljö.

EU:s medlemsstater har också gemensamt kommit överens om så kallade miljökvalitetsnormer för utomhusluft. IVL:s luftmätningar kontrollerar bland annat att luften uppfyller dessa miljökvalitetsnormer.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för övervakning. Vi gör både realtidsmätningar och långtidsmätningar och vi utvecklar enkla och robusta mätmetoder för strategisk luftkvalitetsövervakning.

Kontakt: Karin Sjöberg

Nationell övervakning

Nationell övervakning av luft pågår inom flera områden, bland annat EMEP, Luft- och nederbördskemiska nätet, metaller i luft och nederbörd. Läs mer

Krondroppsnätet

I över 30 år har forskare inom det regionala miljöövervakningsnätet Krondroppsnätet följt utvecklingen av svavel- och kvävenedfall och dess påverkan på markvattenkvaliteten i Sverige. Läs mer.

Ozonjour

Marknära ozon bildas ur kemiska reaktioner mellan kväveoxider och flyktiga organiska kolväteföreningar under solens inverkan. Eftersom höga halter av marknära ozon påverkar människors hälsa mäter IVL ozonhalterna över hela landet timme för timme. Läs mer


Diffusionsprovtagning

Den är liten som en femkrona och väger mindre än tio gram, den kan förvaras i rumstemperatur och tål exponering under alla väderförhållanden. Den behöver heller ingen elektricitet. IVL:s diffusionsprovtagare är världsledande genom sin enkla utformning och tillförlitliga mätkapacitet. Läs mer

Urbannätet

Samma vinter som de första katalysatorbilarna började rulla på vägarna inledde IVL ett samarbete med Sveriges kommuner för att långsiktigt följa upp luftkvaliteten i de svenska tätorterna. Läs mer.

Databas luft

IVL samlar även in aktuella halter i realtid av luftföroreningar från de största städerna i Sverige. Data publiceras som en webbtjänst som följer standarden Sensor Observation Service. Läs mer

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Luftövervakning. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Vad blir det för miljöväder?