Luftövervakning

Övervakningen av luftföroreningar är långsiktig. För att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller beror på naturlig variation behövs mätningar över långa tidsperioder. IVL har övervakat vissa luftföroreningar i över 35 år.

För flertalet av de luftföroreningar som övervakas inom den nationella miljöövervakningen har det, sedan mätningarna startade för mellan 15 och 35 år sedan, generellt sett skett en avsevärd förbättring avseende såväl halter i luft som deposition i bakgrundsmiljö.

EU:s medlemsstater har också gemensamt kommit överens om så kallade miljökvalitetsnormer för utomhusluft. IVL:s luftmätningar kontrollerar bland annat att luften uppfyller dessa miljökvalitetsnormer.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för övervakning. Vi gör både realtidsmätningar och långtidsmätningar och vi utvecklar enkla och robusta mätmetoder för strategisk luftkvalitetsövervakning.


Kontaktperson
Karin Sjöberg Tel. 010-788 67 95 E-post: karin.sjoberg@ivl.se