Klimatanpassning

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Ökad nederbörd, stigande havsnivåer, kraftigare flöden i vattendrag och högre temperatur innebär att risken för översvämningar, skred och värmeböljor ökar.

Hur stora effekterna blir av klimatförändringarna beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till dessa förändringar. Därför är det av viktigt att kommuner, myndigheter, företag och civilsamhället börjar anpassa samhället till de klimatförändringar som vi ser i dag och som kan förväntas inträffa i framtiden.

I maj 2017 lämnade Klimatanpassningsutredningen över ett betänkande, där det föreslås att alla kommuner ska inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred för att därefter göra en klimatanpassningsplan.

Klimat- och sårbarhetsanalyser

IVL:s arbete med klimatanpassning omfattar översiktliga klimat- och sårbarhetsanalyser, förslag till och utvärderingar av olika anpassningsåtgärder, analyser av hur den privata sektorn kan involveras i klimatanpassningsarbetet och undersökningar av hur olika klimatanpassningsstrategier kan påverka den hållbara utvecklingen. Vi erbjuder även metodstöd till offentliga och privata aktörer över hur ett effektivt och systematiskt klimatanpassningsarbete bör bedrivas.

IVL:s kompetens inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap och långa erfarenhet av hållbart samhällsbyggande innebär att vi kan arbeta med klimatanpassning utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kontaktperson: Hanna Matschke Ekholm

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Klimatanpassning. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
5 tips för att minska din klimatpåverkan - Klimatkontot hjälper dig på vägen