Biogas

Biogas är ett förnybart bränsle och en viktig pusselbit i den nationella och globala omställningen till en hållbar och klimatneutral energiförsörjning.

Biogas produceras genom rötning av olika organiska restprodukter. Förutom biogas får man biogödsel som innehåller alla de näringsämnen som fanns i det till rötningsprocessen ingående substratet, men i en form som är mer lättillgänglig för växter. Därför är biogassystemet en utmärkt källa till såväl förnybar energi som gödningsmedel.

Produktion och användning av biogas är ett komplext ämne som sträcker sig över flera områden och kräver ett tätt samarbete mellan politik, industri och forskning.

Från teori till praktisk användning

IVL har lång erfarenhet av biogasprocessen och dess värdekedja. Vi är ofta i framkant och tar fram nya forskningsrön, men ser också till att testa och implementera dessa på befintliga och nya biogasanläggningar.

Vi involverar ofta kompetenser från olika områden i våra projekt på IVL. Därför är biogas många gånger del av projekt inom andra områden, som ren miljö, rent vatten och ren luft. Vi arbetar ofta internationellt för att stödja den globala omställningen till en hållbar energiförsörjning och biogassystemet är en del av IVL:s energi- och avfallslösning.

Vi erbjuder specialistkompetens inom biogas

Våra medarbetare har både specialistkunskap och bred helhetssyn över biogasområdet och angränsande fält. Med vår stora erfarenhet hjälper vi myndigheter, kommuner, lantbruk, företag och industri att göra verklighet av sina biogasprojekt, både i Sverige och internationellt.

IVL utför forsknings- och utvecklingsarbete samt erbjuder konsulttjänster inom följande områden:

  • Kartläggning av nya biogastekniker, substrat, matavfall, förbehandling eller biogödsel samt undersökning av biogaspotential i substrat.
  • Modellering och verktyg relaterade till biogas, biometan, bioenergi, biomassa och sameldning.
  • Marknadsfrågor och regelverk relaterat till biogas, som scenarioanalyser, prognostisering av efterfrågan, upphandling, policy- eller styrmedelsfrågor.
  • Biproduktsutnyttjande, Life-Cycle-Management och systemanalyser för biogas.
  • Certifiering av biogödsel enligt SPCR 120, benchmarking och nyckeltal samt frågor om biogödselförädling.
  • Hjälp med miljötillstånd för befintliga eller nya anläggningar, miljörapporter, kostnadsoptimering (CAPEX/OPEX), biogödselhantering eller regionalspecifika frågor.
  • Förnybara drivmedel och bränslen på land och till sjöss, bland annat gröna certifikat för biodrivmedel, kollektivtrafik, vätgas, fordonsgas, LGB (flytande biogas), tank- och laddinfrastruktur samt studier av transportsystem. Vi har även erfarenhet av tillgångs- och potentialstudier.
  • Hållbar vattenförsörjning, raffinering, behandling och olika användningsmöjligheter för avloppsslam och avloppsvattenrening.
  • Luftföroreningar, utsläpp till luft och spridningsberäkningar, plaster och mikroplaster samt organiska gifter och restprodukter relaterat till produktion av biogas.


Kontaktpersoner: Anders Hjort och Sara Anderson

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Biogas. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
5 tips för att minska din klimatpåverkan - Klimatkontot hjälper dig på vägen