Biogas

Biogas är ett förnybart bränsle som kan produceras genom rötning av olika organiska restprodukter. Förutom biogas erhålls biogödsel som innehåller alla de näringsämnen som fanns i den ingående rötningsprocessen, men i en form som är mer lättillgänglig för växter. Därför är biogassystemet en utmärkt källa till såväl förnybar energi som gödningsmedel. Rätt använt kan biogas vara en viktig pusselbit i den nationella och globala omställningen till en hållbar och klimatneutral energiförsörjning.

Produktion och användning av biogas är ett komplext område som sträcker sig över flertalet discipliner och kräver ett tätt samarbete mellan politik, affärsvärlden, teknikutveckling och forskning. IVL utför forsknings- och utvecklingsarbete samt tillhandahåller konsulttjänster som sträcker sig över hela biogasens värdekedja. Med vår långa erfarenhet hjälper vi myndigheter, kommuner, lantbruk och industrin att göra verklighet av sina biogasprojekt.

Från teori till praktisk användning

I våra uppdrag arbetar vi både med teoretiska aspekter och praktiskt ute på produktionsanläggningar. I den tidiga fasen av ett projekt utförs potential- och förstudier där ett affärskoncept utvecklas tillsammans med kunderna. Här görs även labbtester för att ta reda på metanpotentialen av nya substrat, och analys av marknaden för avsättning av biogödsel och biogas.

Inför uppförandet eller ombyggnaden av anläggningar gör vi förprojekteringen och tar fram underlag för tillståndsansökan enligt miljöbalken, samt förfrågningsunderlag för offentlig eller privat upphandling. Teknikbedömningar och utvärdering av anbud är avgörande för att inhandla rätt utrustning för varje enskilt projekt.

Våra tjänster sträcker sig från uppstart till driftsättning av biogasanläggningar, där vi bistår med optimering, praktiskt driftstöd och stöd till certifiering av biogödsel enligt SPCR120. Inom vår labb- och försöksverksamhet har vi möjlighet att genomföra rötningsförsök i allt från liten till stor skala, samt utföra analyser på substrat, biogödsel och biogas.

Förutom hjälp till nya och befintliga biogasanläggningar arbetar IVL aktivt inom forskning och utveckling, exempelvis för att utveckla hantering och förbehandling av matavfall och andra organiska restprodukter, optimera och förädla biogödsel eller öka kostnadseffektiviteten för biogasproduktionen. Vi arbetar även mycket internationellt, för att stödja den globala omställningen till en hållbar energiförsörjning, och här är biogassystemet en del av IVL:s energi- och avfallslösning.

Kontaktperson
Anders Hjort Tel. 010-788 67 75 E-post: anders.hjort@ivl.se
Marita Linné Tel. 010-788 67 46 E-post: marita.linne@ivl.se