Klimat och energi

Utsläppen av växthusgaser måste mer än halveras till år 2050 och vara nära noll år 2100 om vi ska kunna undvika att planeten värms upp mer än två grader. En så kraftig omställning av samhället kräver hållbara energisystem, långsiktiga strategier och klimatanpassning.

IVL:s arbete på klimat- och energiområdet sträcker sig från forskning på klimatpolitiska styrmedel via energisystemanalys och åtgärdsstrategier till praktiska åtaganden vid produktionsanläggningar som till exempel biogas. Produktion av el, fjärrvärme och bioenergi hör till våra särskilda expertområden inom energisystemanalys. Särskilt intressant är kanske biobränslens klimatprestanda där vi hjälper myndigheter och företag att beräkna hållbarhetskriterier för biobränslen.

Vi bedriver också forskning och utveckling av alternativa metoder för produktion av el, värme och bränsle, och inte minst utveckling av teknik och system för energieffektivisering. Vi jobbar också med miljömärkningar, standardiseringar och certifieringar.

På uppdrag av kommuner och länsstyrelser gör vi klimat- och sårbarhetsanalyser och i flera stora forskningsprojekt jobbar vi med verklighetsnära satsningar för ett klimatsäkert och hållbart samhälle.

Kontaktperson
Jenny Gode Tel. 010-788 65 18 E-post: jenny.gode@ivl.se