Miljödata för miljögifter

Miljögifter är ämnen som är skadliga för miljön och som kan tas upp av växter, djur och människor. Långlivade ämnen som är spridda i miljön kan påverka människor och miljö under lång tid. Miljöövervakningen kan svara på vilka miljögifter vi hittar i miljö och människor, hur exponeringen sker och om de åtgärder som sätts in för att minska utsläppen har effekt.

Medan halterna av flera välkända miljögifter från 60-talet, som PCB, DDT och tungmetaller, går ner ökar halterna av flera nya kemikalier. Den samlade kunskapen om tillverkning och användning av kemikalier blir allt bättre, däremot vet vi allt för lite om hur de rör sig i miljön och riskerna för skador på ekosystem och hälsa.

Vi mäter och analyserar ett stort antal ämnen i luft, nederbörd, vatten och mark. Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter av kemiska ämnen och ta fram mätmetoder för dessa ämnen. Våra uppdrag kommer från myndigheter men också från industrin och andra privata aktörer. Analyser och tester skräddarsys inom varje nytt uppdrag eller forskningsprojekt.

På uppdrag av Naturvårdsverket samlar vi in stora mängder miljödata, både inom den nationella och inom den regionala miljöövervakningen. Med hjälp av data från miljöövervakningen kan man visa hur miljön mår och hur miljöarbetet går.

IVL har miljödatavärdskap för områdena Miljögifter och metaller i biologiskt material och för Screening av miljögifter. Miljödata finns lagrad i två databaser:

Miljögifter (ej människa) – I databasen lagras data från nationella miljöövervakningsprogram, så som Kust och Hav, Sötvatten, Fjäll, Skog och Jordbruk, samt vissa regionala program.

Screening av miljögifter Omfattar data från delprogrammet Miljögiftssamordning (screening-undersökningar) samt övriga regionala data. Med "screeningundersökningar" menas översiktliga inventeringar som är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem.