Kemikalier i innemiljön

Alla varor och produkter runt omkring oss avger kemikalier till omgivningen. En del ämnen finns i högre halter inomhus än utomhus eftersom de kommer från möbler, elektronik och andra konsumentprodukter som vi omger oss med i hemmen.

Människor tillbringar i snitt mer än 21 av dygnets 24 timmar inomhus, så innemiljön har stor betydelse för hur mycket kemikalier vi utsätts för. Trots att innemiljön är en så viktig exponeringsväg för människor vet vi alldeles för lite om kemikalier i innemiljön och hur till exempel olika byggmaterial påverkar omgivningen.

IVL deltar i det europeiska nätverket Norman som forskar på ”nya” kemikalier, som på engelska kallas emerging substances. Det är till exempel kemikalier som idag hittas i miljön, men som inte är reglerade. IVL leder Normans arbetsgrupp om innemiljö som har en nyckelroll i att identifiera vilka ämnen och ämnesgrupper som bör prioriteras i åtgärdsarbetet. Syftet är att skapa en samlad kunskapsbild över nya riskkemikalier i inomhusmiljön, identifiera viktiga spridningsvägar och se hur kemikalierna påverkar människor och miljö.

I våra laboratorier utför vi luftprofilanalyser av lättflyktiga organiska ämnen, så kallade VOC (av engelskans volatile organic compound), som har hälso- och miljöeffekter. Genom att mäta halten av VOC kan man få indikationer på problem i inomhusmiljön. Läs mer om våra kemiska analyser under Lab och analys.

Kontaktperson
Mona Olsson Öberg Tel. 010-788 69 22 E-post: mona.olsson.oberg@ivl.se