Högflourerade ämnen (PFOS med flera)

IVL Svenska Miljöinstitutet har bedrivit forskning på högfluorerade ämnen, som PFOS, i många år. I vårt laboratorium analyseras vatten, jord och fisk åt många kommuner och länsstyrelser. Vi gör även riskbedömningar av förorenade områden och analyserar brandskum.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp högfluorerade kemikalier som sedan 50-talet har använts i bland annat brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter, elektronik och skidvalla. De mest kända ämnena i gruppen är PFOS och PFOA som är extremt svårnedbrytbara och giftiga.

Användningen av PFOS förbjöds inom EU 2008. Det ersätts idag med andra persistenta högfluorerade ämnen som inte tas upp i samma utsträckning i levande organismer och därför är mindre giftiga. Dock finns flera tusen högfluorerade ämnen idag på markanden där samtliga i slutändan bryts ner till persistenta ämnen i vår miljö.

Brandövningsplatser viktiga punktkällor

IVL har studerat konsekvenserna av spridningen av högfluorerade ämnen från flygplatserna Arlanda och Landvetter där ämnena tidigare använts i brandsläckningsskum. Forskningen visar att brandövningsplatser är viktiga punktkällor av högfluorerade ämnen till miljön i Sverige. Fisk och vatten i närheten av brandövningsplatser kan innehålla upp till 100 gånger högre halter av PFOS jämfört med referensområden. Forskarna räknar med Arlanda läcker ut 1,3 kilo PFOS (2.4 kilo PFAS) varje år till Mälaren.

Forskare på IVL har på uppdrag av Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket tagit fram rapporten ”Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter”. Rapporten är tänkt att användas som en vägledning för Sveriges vattenproducenter och kommuner så att de kan bedöma när och om vattenanalyser behövs.

Kontaktperson
Johan Strandberg Tel. 010-788 65 98 E-post: johan.strandberg@ivl.se