Upprustning av miljonprogrammen

Byggsektorn står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i Europa. Energieffektiv renovering av byggnader är en nyckelfaktor för att minska energiförbrukningen och nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser. I fokus står upprustning av miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus som har omfattande renoveringsbehov.

I Sverige kommer 650 000 bostäder, en tredjedel av fler­bostadsbeståndet, behöva renoveras och rustas upp under de närmaste åren. Merparten av dessa bostäder ligger i så kallade miljon­programsområden. Upprustningen kommer att kosta, men innebär samtidigt en möjlighet att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i dessa områden.

IVL arbetar i flera projekt med upprustningen av miljonprogrammen och med att omvandla befintliga europeiska stadsdelar med högt energibehov till framtidens smarta städer. Det handlar om att minska efterfrågan på energi och utsläppen av växthusgaser och samtidigt öka användningen av förnybara energikällor. Det kan uppnås genom att utveckla och testa innovativ teknik och utveckla nya metoder för att renovera byggnader, samt skapa smarta el- och fjärrvärmenät.

För att renoveringsstrategierna ska vara hållbara måste de sätta de boende i fokus. IVL tittar därför också på hur man når kostnadseffektivitet i valet av lösningar och hur man involverar de som bor i byggnaderna, både i att påverka besluten och hur deras beteenden påverkar den framtida energiprestandan.

IVL erbjuder även miljövärderingar, miljöstrategier, energiberäkningar och livscykelanalyser till beställare, entreprenörer och fastighetsägare. Vi kan också miljö- och klimatdeklarera allt från byggmaterial och tjänster till hela byggnader.