Social hållbarhet

Allt fler människor bor i städer, vilket ökar kraven inte bara på en hållbar utveckling när det gäller miljö och ekonomi, utan även på att städerna ska vara mer socialt hållbara. Det innebär att städerna bör utvecklas på ett sätt som gör det möjligt för dess invånare att leva ett bra liv. Aspekter som vägs in är bland annat samhällsservice, integration, byggande, mötesplatser, kollektivtrafik och möjligheter till rekreation.

Det finns flera sätt att arbeta med social hållbarhet i stadsutvecklingen. Ett sätt är att fokusera på processen för en hållbar stadsutveckling, med fokus på att involvera medborgare, boende och andra intressenter i stadens utveckling. Ett ökat deltagande ger bland annat en möjlighet att öka förståelsen och acceptansen för olika typer av åtgärder och insatser, potentialen att öka kvaliteten i slutresultat för projekt som bättre speglar behoven i verkligheten och kan öka engagemanget och kunskapen för hållbarhet hos invånarna. I förlängningen väntas deltagandet ha en positiv inverkan på människors välbefinnande och bidra till en social hållbar utveckling. IVL har arbetat med olika verktyg och metoder för att involvera medborgare och andra intressenter i projekt och stärka den sociala hållbarheten inom hållbar stadsutveckling.

Social hållbarhet är ofta mer svårtolkad än den ekonomiska och ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Generellt är det också svårare att mäta effekter av arbete med social hållbarhet jämfört med indikatorer som mäter ekologisk och ekonomisk hållbarhet. På IVL har vi erfarenhet av metoder för att utvärdera och bedöma effekterna på social hållbarhet från olika typer av projekt och åtgärder.

Fel uppstod när publikation med ID "1433101" skulle hämtas från Lime. Kontrollera så att rätt ID är angivet
Kontaktperson
Peter Bjerkesjö Tel. 010-788 67 19 E-post: peter.bjerkesjo@ivl.se