Mobilitet

Hållbar mobilitet handlar om hur vi ska transportera oss och resa inom de kommande närmaste åren utan att klimatmålen spricker, men också om hur vi bygger ett samhälle som ger förutsättningar för mindre behov av transporter.

För att lösa städernas miljö- och trafikproblem och skapa hållbara städer, behövs lösningar av grundläggande strukturell karaktär, där boende-, arbetsplats- och trafik- och transportfrågor integreras i den långsiktiga stadsplaneringen. Det är bakgrunden till att IVL under 2014 började bygga upp en ny kompetens och verksamhet kring just mobilitet.

IVL har sedan tidigare ett etablerat arbete med klimat, utsläppsberäkningar, godstransporter, livscykelanalyser och miljöekonomiska styrmedel. Genom satsningen på mobilitet knyts transportområdet närmare hållbar stadsutveckling.

Inom mobilitetsområdet utvecklar vi nya lösningar till dagens transportbehov som exempelvis bilpools- och e-handelstjänster. Men det handlar även om att vara med och skapa ett samhälle som inte kräver mer transporter än vad som är långsiktigt hållbart. Det betyder därför att transportsnålt stadsbyggande är en del i hållbar mobilitet och att vi därför behöver koppla ihop dessa frågor. Hållbar mobilitet handlar också om att ta fram och föreslå nya incitament, styrmedel och tjänster som driver på en önskvärd utveckling och omställning av transportsystemet, exempelvis förnybara drivmedel och bränslesnåla fordon.