Miljöekonomi och styrmedel

Miljöekonomi handlar om hur samhällets resurser används. Genom den miljöekonomiska analysen kan vi identifiera, bedöma och redovisa för- och nackdelar med olika miljöförbättrande insatser.

Vi studerar utformandet av miljöpolitik och styrmedel på den internationella, nationella och lokala nivån, analyserar samspelet mellan näringsliv och politiska beslutsfattare och kommer med förslag på hur styrmedel kan stärkas. Vi arbetar med både privata och offentliga aktörer.

En stor utmaning för framtiden är att utforma samhällsekonomin så att värdet av ekosystemtjänster finns med i kalkylen när ekonomiska beslut fattas. Ekosystemtjänster är tjänster som naturen tillhandahåller oss människor, och som vi är beroende av för vår överlevnad – förutsättningar för livsmedelsproduktion, nedbrytning av restprodukter, pollinering, rekreation och mycket annat.

IVL har antagit utmaningen att integrera ekosystemtjänster i vår forskning och verksamhet, vilket bland annat innebär att vi när vi gör livscykelanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar vidgar perspektivet utöver traditionella miljöparametrar och inkluderar påverkan på olika ekosystemtjänster. Vi deltar också i flera forskningsprojekt som handlar om att kartlägga, beskriva och analysera ekosystemtjänsternas struktur och funktion i skog, vatten och urbana miljöer, och hur dessa kan gynnas av ett kunskapsbaserat beslutsfattande. Finns även text om ekosystemtjänster under skog.