Innemiljö

Människor tillbringar i snitt mer än 21 av dygnets 24 timmar inomhus. Bra innemiljö har därför stor betydelse för vår hälsa och för vårt välbefinnande. På IVL arbetar vi tvärvetenskapligt med fokus på att hela byggnaden måste fungera ihop som ett system för att uppnå en bra innemiljö. God ventilation och energiprestanda, inga byggnadsfysiska risker för fukt och mögelskador och väl utvalda material utan miljö- och hälsorisker.

Många människor har besvär och symtom som kan relateras till miljön i bostaden, skolan eller på arbetet. Sjuka hus, mögel eller dålig luft kan ge oss besvär som astma, irriterade slemhinnor, huvudvärk och trötthet.

Vårt arbete fokuserar på att arbeta förebyggande med energieffektiva lösningar som tar hänsyn till en god innemiljö men också att utreda konsekvenser för innemiljön vid energieffektivisering. Även innemiljöns koppling till hälsa, utemiljöns inverkan på innemiljön, och hur olika byggmaterial påverkar innemiljön är viktiga frågeställningar.

Först och främst ska särskilt farliga ämnen fasas ut innan de byggs in i en byggnad, där tillhandahåller vi verktyg för att systematiskt ställa krav för att uppnå ett mer giftfritt byggande. En del ämnen finns i högre halter inomhus än utomhus eftersom de kommer från möbler, elektronik och andra konsumentprodukter som vi omger oss med i hemmen. God ventilation är en viktig åtgärd, men det handlar också om att ställa krav på material som avger låga halter av skadliga ämnen.

Innemiljöområdet omfattar en mängd ämnesområden som luftkvalitet, temperatur, fuktighet och hälsofarliga ämnen.I vårt laboratorium utför vi bland annat emissionsmätningar av material. Vi gör också luftprofilanalyser av VOC (av engelskans ”volatile organic compound”), som är lättflyktiga organiska ämnen som har hälso- och miljöeffekter. Genom att mäta halten av VOC kan man få indikationer på problem i inomhusmiljön.

Vi analyserar också förekomst av mögel och asbest. Till exempel hjälper vi skadeutredare i försäkrings- och byggärenden att fastställa typ av mögelpåslag och förekomst av asbest i material. Vi testar också mögelpåväxt på nya material.