Hållbar stadsutveckling

Trenden, såväl i Sverige som i andra delar av världen, är att det sker en stor inflyttning till städerna från landsbygden. Det innebär både möjligheter och risker för en hållbar samhällsutveckling. För att lösa städernas miljö- och trängselproblem och skapa hållbara och rekreativa städer behövs lösningar av grundläggande strukturell karaktär, där boende-, arbetsplats- och trafik- och transportfrågor integreras i den långsiktiga stadsplaneringen.

Förtätningen av städerna ger möjligheter att skapa attraktiva städer med dynamiska arbetsmarknader och levande mötesplatser. Samtidigt blir miljöproblem och andra problem som till exempel trafikträngsel tydligare, framför allt i de större städerna eftersom behovet av resor och olika former av godstransporter ökar.

Hållbar stadsplanering är ett tvärvetenskapligt område inom vilket vi erbjuder expertkunskap och lösningar inom allt från förtätning av stadsbebyggelse, energieffektivisering, luftmätningar och analyser av hur den hållbara staden bör utformas optimalt ur resurs-, klimat- och miljösynpunkt. Vi mäter luftkvaliteten i ett antal städer runt om i Sverige och med stöd av det utvecklar vi system för minskade utsläpp och bättre luftmiljö för invånarna. Inom mobilitetsområdet utvecklar vi nya lösningar till dagens transportbehov som exempelvis bilpools- och e-handelstjänster. Hållbar mobilitet handlar även om att vara med och skapa ett samhälle som inte kräver mer transporter än vad som är långsiktigt hållbart. Det betyder därför att transportsnålt stadsbyggande är en del i hållbar mobilitet och att vi därför behöver koppla ihop dessa frågor.

Gröna lösningar i staden

Ett exempel på hur vi arbetar för mer rekreativa städer är att främja den urbana grönskan. Projekt med urban odling lyfter också den sociala dimensionen av hållbarheten i staden. Andra projekt med urbana biotoper i fokus så som gröna växtväggar, träd i gata och gröna tak ger också möjligheten att öka biodiversiteten. Andra gröna lösningar handlar istället om att hitta innovativa dagvattenlösningar med våtmarker och andra fördröjningsåtgärder för att minska miljöpåverkan vid till exempel översvämningar.