Energi- och resurseffektivt byggande

I dagens samhälle är en av de stora miljöutmaningarna att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt och att vi minimerar påverkan på klimatet. Detta är inte minst viktigt när det gäller byggnader där såväl mycket material som energi används.

En viktig aspekt är den energi som används under byggnadens drift. I detta sammanhang är det också viktigt att beakta hur den tillförda energin produceras, så att byggnaden och tillförselsystemen ses i ett systemperspektiv.

När det gäller energianvändningen under driften finns också en stark koppling till ekonomisk hållbarhet, eftersom investeringar i material och installationer som påverkar byggnadens energianvändning måste ta hänsyn även till de energikostnader som uppstår under byggnadens drift. Detta för att inte besparingar vid investeringen ska leda till högre energianvändning och påverkan på klimatet över byggnadens livscykel.

I takt med att byggnader blir alltmer energieffektiva blir själva uppförandet mer betydelsefullt. Idag står byggprocessen för cirka 50 procent av lågenergibyggnaders miljöpåverkan över livscykeln. Det är därför viktigt att beakta den totala miljöpåverkan över byggnadens livscykel och inte enbart se till den energi som används under driften. För att produkter och byggnader ska vara hållbara genom hela livscykeln behöver även materialen vara resurseffektiva samt framställas med arbetsprocesser och teknik som har minimal miljöpåverkan under tillverkning. Produkter och material ska också vara möjliga att återanvända och fungera väl för återvinning.

På IVL arbetar vi med såväl livscykelanalys som med livscykelkostnadsanalys för att ge relevanta beslutsunderlag kring den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten i samband med uppförande och renovering av byggnader.