Byggavfall - hållbart byggande

SMED Avfall

2001 bildades Svenska Miljöemissionsdata, SMED, med syfte att långsiktigt samla och utveckla kompetensen i Sverige inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete inom områdena luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen.

SMED är ett konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och SMHI. SMED:s största uppdragsgivare är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.

SMED Avfall tar fram rikstäckande uppgifter om avfallsflöden och behandling av olika typer av avfall. Undersökningarna täcker in den totala mängden uppkommet avfall i Sverige i 53 olika avfallsslag, från samtliga näringsgrenar, samt från hushåll.

Uppgifterna används av Naturvårdsverket för Sveriges rapportering enligt EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002 EC. Statistiken används också för att följa upp de nationella miljömålen kopplade till avfall och för att ge en bättre bild av prioriterade avfallsströmmar som till exempel textilier, matavfall, byggavfall och elektronikavfall. Avfallsstatistiken utgör även en viktig del i Sveriges nationella avfallsplan och uppgifter från avfallsstatistiken används också i olika forskningsprojekt.

Läs mer på SMED:s hemsida.

Kontaktpersoner: Liv Fjellander

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom SMED Avfall. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig