Avfallshierarkin

Med dagens avfallshantering strävar vi efter att nå de övre stegen i den så kallade avfallshierarkin. Det betyder att man i första hand skall undvika att avfall uppkommer, i andra hand återanvända, därefter materialåtervinna, sedan energiåtervinna och i sista hand deponera.

I avfallshierarkin står avfallsförebyggande åtgärder högst upp. Avfallsförebyggande åtgärder sparar mest resurser och energi och det minskar också avfallsmängderna. Det handlar också om att tänka giftfritt och resurseffektivt i ett tidigt skede. Långt innan det blivit avfall. 

IVL arbetar med alla steg i avfallshierarkin, från förebyggande till deponering. Bara genom att se till produktens hela livslängd kan man se dess totala avtryck på miljön: från utvinning av råvara, till dess att produkten har tillverkats, distribuerats, använts och tagits omhand som avfall.

Cirkulär ekonomi

För att minska den totala miljöpåverkan och den totala resursförbrukningen är det därför viktigt att produkten utnyttjas så effektivt som möjligt, därefter att produkten som avfall utnyttjas så effektivt som möjligt. Detta är en av grundstenarna i tanken om en cirkulär ekonomi.

Modern avfallshantering har en stark koppling till cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter med cirkulära kretslopp, snarare än linjära processer. Viktiga delar som berör avfall i cirkulär ekonomi är att först förebygga avfallet och sedan ta hand om det på ett effektivt sätt. I förebyggandet är exempelvis design av produkten viktig, och i själva avfallshanteringen är återtillverkning, återanvändning och återvinning i fokus.