Avfallsflöden

Avfallsflöden

För att förstå hur väl avfallshanteringen fungerar behöver man följa avfallsflödet, från uppkomst till behandling. IVL analyserar såväl hela flödet från olika verksamheter som specifika flöden av olika avfallsslag.

Avfall uppkommer i alla verksamheter och från hushåll. Det tas sedan omhand genom olika typer av behandling såsom återvinning eller förbränning.

Avfallsflödet har stor betydelse när vi vill se hur de olika målen för återvinning efterlevs. IVL följer avfallsflödena från olika verksamheter till slutlig behandling och vi analyserar också flöden av specifika avfallsslag så som till exempel textilavfall, matavfall och elavfall.

Vi studerar också avfallsflöden från städer genom begreppet urban metabolism med olika resursflöden och upplagringstider.

Avfallshierarki

I avfallshierarkin strävar man i första hand efter att unvika att avfall uppkommer, i andra hand återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och i sista hand deponera.

Avfallsförebyggande åtgärder sparar mest resurser och energi och det minskar också avfallsmängderna.

IVL arbetar med alla steg i avfallshierarkin, från förebyggande till deponering. Genom att se till produktens hela livslängd kan man se dess totala avtryck på miljön: från utvinning av råvara, till dess att produkten har tillverkats, distribuerats, använts och tagits omhand som avfall.

Cirkulär ekonomi

För att minska miljöpåverkan och resursförbrukningen är det viktigt att produkten utnyttjas så effektivt som möjligt, därefter att produkten som avfall utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är en av grundstenarna i cirkulär ekonomi.

Avfallshantering har en stark koppling till cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter med cirkulära kretslopp, snarare än linjära processer. Viktiga delar som berör avfall i cirkulär ekonomi är att först förebygga avfallet och sedan ta hand om det på ett effektivt sätt. I förebyggandet är exempelvis design av produkten viktig, och i själva avfallshanteringen är återtillverkning, återanvändning och återvinning i fokus.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Avfallsflöden. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Relaterade filmer

Från plastförpackningar i staden till mikroplaster i havet
Automatiserad sortering ska öka textilåtervinningen