En jämförelse av ellastcyklar och konventionella fordon för transporter av små laster - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

Syftet med denna studie är att beräkna hur mycket den fossila energianvändningen minskar vid användandet av eldrivna lastcyklar istället för diesel- eller eldrivna lastbilar. Studien inkluderar också beräkningar av skillnaderna i växthusgasutsläppen för de olika fordonen. Uppdraget är utfört på uppdrag av Stockholms Cykelåkeri AB och projektet har finansierats av Grön BoStad Stockholm.

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att beräkna hur mycket den fossila energianvändningen minskar vid användandet av eldrivna lastcyklar istället för diesel- eller eldrivna lastbilar. Studien inkluderar också beräkningar av skillnaderna i växthusgasutsläppen för de olika fordonen. Uppdraget är utfört på uppdrag av Stockholms Cykelåkeri AB och projektet har finansierats av Grön BoStad Stockholm.

Resultaten bekräftar att energianvändningen (el och bränsle) i framdrift minskar mycket om man använder en ellastcykel istället för en el- eller dieseldriven lastbil. Energianvändningen per kilometer minskar i storleksordningen 7–12 gånger i jämförelse med en klass II ellastbil, och 13–27 gånger i jämförelse med en klass II dieseldriven lätt lastbil. Jämförelsen gäller för en lastbil som är lätt lastad (50–200 kg).

Om man antar att elen som en ellastcykel använder har producerats med en svensk elmix skulle livcykelutsläppen av växthusgaser, som associeras med själva drivmedlet, vara ungefär 115 gånger lägre än om man jämför med en lätt lastbil (klass II) som drivs på svensk MK1 diesel. Resultaten visar också tydligt att även om man skulle anta att elen som cykeln laddas med producerats med fossila energikällor, skulle livcykelutsläppen av växthusgaser minska mycket om man använder ellastcyklar istället för diesellastbilar.

För de ellastcyklar som används av Stockholms Cykelåkeri AB verkar utsläppen av växthusgaser som uppkommer på grund av byte av delar på lastcyklarna vara större än de utsläpp som associeras med själva framdriften. Om man vill minska sin miljöpåverkan är det därför viktigt att prioritera hur man kan förbättra hållbarheten på cyklarna. Trots att en ellastcykel utsätts för mycket slitage visar resultaten att en ellastcykel ändå orsakar klart mindre totala utsläpp av växthusgaser än en dieseldriven lastbil per kilometer och last (50–200 kg). För att ta reda på hur stor skillnaden av utsläppen är totalt behöver man göra en fullständig livscykelanalys på en ellastcykel.

Medarbetare: Rasmus Parsmo

Typ: Rapport

År: 2019.0

Rapportnummer: C397

Författare: Rasmus Parsmo

Ladda ner publikation