Sharify - Tillgängliggöra, förenkla och skala upp delning

Delningsekonomi har potential att bidra till både minskade klimatutsläpp och samhällsvinster. I Sharify har vi kartlagt plattformar för att bygga delningsinitiativ, intervjuat delningsaktörer och experter på exponentiella teknologier som AI, Blockchain och Internet of things och sedan prövat och utvecklat idéer kring former av stöd tillsammans med användare. De digitala plattformarna utvecklas i hög takt. Tekniken behöver bli skalbar så att den fortsätter att driva affären och inte låser in utvecklingen i statiska system. Ännu saknas teknikstöd för kontrakt, försäkringar och logistik anpassade för delning och det finns ett glapp mellan teknikutvecklingen och befintliga lagar. Det som behövs visade sig i första hand vara rådgivning kring tekniska val, organisationsform och hållbara affärsmodeller för delning.

Sammanfattning

Detta projekt har titta på möjligheterna att tillgängliggöra, förenkla och skala upp delning som en del av social innovation. Uppskalning för oss i projektet handlar både om att skala i storlek och i mångfald och mängd av initiativ.

Delningsekonomi har potentialen att bidra till rejält minskade klimatutsläpp och samtidigt ökad samhällelig tillit, jämlikhet och resiliens. Både genom att underutnyttjade saker används mer och genom beteendeförändringar i hur saker generellt används. Fler innovationer behövs för att delningsekonomin ska slå igenom i full skala och för att förebygga potentiella rekyleffekter av delning. I synnerhet innovationer som underlättar för en bredd av aktörer att utveckla nya delningslöningar – allt i från kommersiella till kommunala och ideella initiativ. Det finns en stor potential i att ta vara på delningens sociala vinster som ideella och offentliga initiativ till stor del står för idag. Projektet hoppas därför också bidra till att underlätta för delningsinitiativ med mindre resurser och utan transaktioner.

Projektet har dels gjort en kartläggning av befintliga tekniska plattformar för den som vill starta ett delningsinitiativ, dels intervjuer med delningsinitiativ, dels intervjuer med experter inom exponentiella teknologier. Utifrån dessa har insikter och idéer, kring vilket stöd delningsaktörer behöver för att delning ska tillgängliggöras, förenklas och skalas upp, tagits fram som prövats på användare och sedan vidareutvecklats.

Vår utgångspunkt att det fanns ett starkt behov av en digital plattform som låter aktörer bygga delningsinitiativ utan att programmera allt från start visade sig stämma. Samtidigt har de plattformar som erbjuder detta utvecklats mycket de senaste åren och skulle kunna möta delningsaktörernas behov om de använde dem. Det som saknas är istället rådgivning, både kring de tekniska valen men också kring organisationsform, hållbara affärsmodeller och juridik kopplat till avtal specifikt för delning.

Det viktigaste i teknikutvecklingen är att den blir skalbar så att den fortsätter att driva affären och inte låser in utvecklingen i ett statiskt system. Samtidigt saknas delar av teknikstödet för kontrakt, försäkringar och logistik eftersom det är brist på lösningar anpassade för delning. Det finns ett allt större glapp mellan befintliga lagar och teknikutveckling. Det kommer att kräva lagändringar och innovation inom befintliga regler.

Gemensamma lösningar för flera delningsaktörer, som att få tillgång till nya sammanhang tillsammans eller lyfta fram andra som man inte konkurrerar med kan vara en väg att skala upp både enskilda aktörer och varandra. Det var intressant att se att flera aktörer är mycket medvetna om att marknaden och vanan vid delning är något som de skapar ihop med andra aktörer och att det kräver både större aktörer men också mångfald av aktörer.

Medarbetare: Liv Fjellander

Typ: Rapport

År: 2019.0

Rapportnummer: C372

Författare: Liv Fjellander, Stina Behrens, Rebecka Carlsson, Isabelle Guselin

Ladda ner publikation