Lustgasutsläpp från behandlingen av rejektvatten vid Slottshagens reningsverk i Norrköping

Vid Slottshagen reningsverk i Norrköping gjordes en av de första karteringarna av lustgasemissioner (N2O) från rejektvattenreningen. Mätningarna visade på höga utsläpp med i genomsnitt 10 % av inkommande kväve. IVL utarbetade olika åtgärdsstrategier som resulterade i minskade emissioner både på kort och lång sikt. En ny mätning 2018 visar signifikant lägre lustgasutsläpp i dagens process (<1% av kvävebelastningen) och en ytterligare optimering av processen resulterade i ännu lägre utsläpp motsvarande <0,2 % av kvävebelastningen.

Sammanfattning

Vid Slottshagen reningsverk gjordes en av de första karteringarna av lustgasemissioner (N2O) från rejektvattenreningen. De första mätningarna genomfördes 2012 och visade på relativt höga utsläpp av lustgas med i genomsnitt 10 % av inkommande kväve, men periodvis väsentlig högre emissioner än så. Därmed kunde det konstateras att processen trots en effektiv kväverening bidrog med en signifikant miljöpåverkan. För att minska den negativa miljöpåverkan genom höga utsläpp av lustgas, som är en 298 gånger starkare växthusgas än koldioxid, utarbetade IVL olika åtgärdsstrategier till Nodra AB som skulle resultera i minskade emissioner både på kort och lång sikt.

Som snabb åtgärd rekommenderades en anpassning av etanoldosering för att minska utsläppen. En uppföljningsmätning visade att lustgasemissionerna hade minskats till i genomsnitt 5 - 6 % av den genomsnittliga kvävebelastningen. Den långsiktiga rekommendationen till Nodra AB var att ställa om reningsprocessen från Satsvis Biologisk Rening (SBR) med konventionell nitrifikation och denitrifikation till 1-stegs deammonifikation vilket innefattar de biologiska processerna nitritation och anammox. Efter avslutad ombyggnad 2017 gjordes en ny mätning 2018 som tyder på signifikant lägre lustgasutsläpp i deammonifikationsprocessen (<1% av kvävebelastningen).

En ytterligare optimering av processen med fokus på pH-styrningen som genomfördes i samarbete med Mälardalens högskola (MDH) och Purac AB resulterade i ännu lägre utsläpp motsvarande <0,2 % av kvävebelastningen. Även om det i det här fallet föreslogs en viss styrningsändring som kortsiktig åtgärd och ombyggnad till en deammonifikation (nitritation/anammox) med MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) som långsiktig åtgärd så kan det finnas fler åtgärdsstrategier än dessa för att minska lustgasavgång. Det viktigaste momentet i en framgångsrik reducering av växthusgasutsläpp är kunskapen om situationen och viljan till förändringar. Nodra AB har varit drivande i dessa frågor och trots överraskande höga lusgasutsläpp som upptäcktes vid karteringen, har de kontinuerligt jobbat med att reducera dessa med hjälp av extern expertis.

Medarbetare: Niclas Bornold, Christian Baresel, Jing-Jing Yang

Typ: Rapport

År: 2019.0

Rapportnummer: B2338

Författare: Christian Baresel, Niclas Bornold, Jing-Jing Yang, Linda Kanders, Magnus Eliasson Linda Kanders

Ladda ner publikation