Introduction to a digital EPD format for Swedish building products.

Det finns ett behov av att standardisera det digitala formatet för livscykelbaserad information för byggnadsmaterial. För byggnadsmaterial är det främst den Europeiska standarden EN 15804 som används för att ta fram ett beräknat resultat för produktens miljöpåverkan under dess livscykel. Informationen som verifieras av en tredje part paketeras i en så kallad EPD, Environmental Product Declaration. Rapporten ger en introduktion till digitala format som är under utveckling för EPD:er och utgör en grund för att kunna föreslår vilka format som bör tillämpas i Sverige. Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Sammanfattning

Det finns ett behov av att standardisera det digitala formatet för livscykelbaserad information för byggnadsmaterial. För byggnadsmaterial är det främst den Europeiska standarden EN 15804 som används för att ta fram ett beräknat resultat för produktens miljöpåverkan under dess livscykel. Informationen som verifieras av en tredje part paketeras i en så kallad EPD, Environmental Product Declaration. Rapporten ger en introduktion till digitala format som är under utveckling för EPD:er och utgör en grund för att kunna föreslår vilka format som bör tillämpas i Sverige.

Den internationella utblicken visar att det främst är de olika programoperatörerna för EPD:er som driver utvecklingen av hur det digitala format ska se ut. En programoperatör är den aktör som säkerställer att det finns regler för hur miljöpåverkan under en livscykel av en viss produktgrupp ska beräknas samt att de EPD:er som publiceras har verifierats av en tredje part. Till stora delar har Europeiska programoperatörerna liknande syn på hur det digitala formatet av en EPD ska utformas, men man har kommit olika långt i utvecklingen av det digitala formatet. Centralt för samordningen av utvecklingen är International Open Data Network for Sustainable Building (In Data). Skillnader i hur långt man har kommit vad gäller digitalisering beror dels på omfattningen av produktområden man som operatör ansvarar för (dvs bara byggprodukter eller mer generellt för alla typer av produkter), dels på hur nationella eller internationella de olika systemen är. En rekommendation framöver är att samhällsbyggnadssektorn i Sverige engagerar sig i eller bevakar det arbete som sker i InData.

Det digitala format som vi föreslår för EPD i Sverige bör utgå ifrån Ökobau.dat 2013 samt det ytterligare harmoniserade ILCD+EPD formatet framtaget av InDatas arbetsgrupp. Dock krävs vissa tillägg för formatet för att hantera metadata. De viktigaste tilläggen är framförallt spårbarheten rörande produkten, dvs artikelidentiteter, hänvisning till varugrupp enligt exempelvis CoClass, samt eventuella skalbara parametrar som tex miljöpåverkan per kvadratmeter eller materialdata såsom densitet. Många av de tilläggs som behövs för en EPD finns idag i eBVD-systemet och med fördel kan formaten kombineras förutsatt att man kan identifiera vilken produktdata som hör till vilken EPD. Tillägg av så kallad metadata som rör kvalitetsbedömning av EPD-informationen, t.ex. om t data baseras på en specifik tillverkningsprocess alternativt en mer generell beräkning av miljöprestandan, behöver adderas separat. Schematiskt föreslås därmed ett format bestående av ILCD + EDP + metadata.

Medarbetare: Martin Erlandsson

Nyckelord: EPD, building products, Smart Built Environment

Typ: Rapport

År: 2019.0

Rapportnummer: C374

Författare: Martin Erlandsson, Jeanette Sveder Lundin Kajsa Byfors

Ladda ner publikation