Hur når vi en fossilfri avfallsförbänning? - En scenarioanalys

IVL har på uppdrag åt Avfall Sverige utfört en studie där olika scenarier för att nå en fossilfri avfallsförbränning har analyserats.

Sammanfattning

Riksdagen har beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå dit behöver även avfallsförbränningen bli fossilfri. Hur ska Sverige nå dit? Idag finns det ett oräkneligt antal produkter som helt eller delvis består av fossil plast och som i dag energiåtervinns i Sveriges avfallsförbränningsanläggningar. Att ändra på detta kräver kraftfulla åtgärder med konsekvenser för exempelvis samhällsekonomi, juridik och regelverk för handel och återvinning av plast. Syftet med denna rapport är att analysera olika möjliga scenarier för att nå målet en fossilfri avfallsförbränning. De olika scenarierna har olika systemgränser och bygger på olika principer, men når alla på sitt sätt en fossilfri avfallsförbränning. Initialt diskuteras sju olika scenarier i rapporten. Av dessa har fyra scenarieranalyserats något djupare. Scenarioanalysen är kvalitativ och är avsedd att ge ett övergripande omdöme om genomförbarhet och potential att nå en fossilfri avfallsförbränning. Analysen har genomförts avseende kriterierna Samhällsekonomiska kostnader; Minskning av fossila utsläpp globalt; Behov av teknikutveckling och innovation samt Juridisk genomförbarhet.

Medarbetare: Åsa Romson, Jenny von Bahr, Ambjörn Lätt, Anna Fråne, Åsa Stenmarck

Nyckelord: Fossilfri, avfallsförbränning, Avfall Sverige

Typ: Rapport

År: 2019.0

Rapportnummer: C368

Författare: Jenny von Bahr, Åsa Stenmarck, Anna Fråne, Åsa Romson, Ambjörn Lätt

Ladda ner publikation