Datakvalitet för en LCA-beräkning av ett byggnadsverk

Genom den digitalisering vi ser framför oss kommer miljöpåverkan att kunna beräknas med livscykelanalys (LCA) direkt i de digitala vertyg som redan används i byggprocessen. Om dessa beräkningar bara inkluderar numeriska siffror, utan att samtidigt kommunicera något om hur de är beräknade, så finns det en risk att LCA-beräkningens resultat tolkas fel, vilket i sin tur kan leda till missvisande slutsatser. Därför är det viktigt att komplettera LCA-resultatet med en kvalitetsdokumentation. I denna rapport föreslås innehållet i en standardiserad kvalitetsdokumentation för en LCA-beräkning för en byggnad eller ett anläggmingsprojekt, där syftet är att förenkla framtagandet och tolkningen av beräkningsresultaten. I nästa steg i utvecklingsarbetet förväntar vi oss att resultatet av det som beskrivs i rapporten kommer att digitaliseras.

Sammanfattning

För att kunna kommunicera en LCA-beräkning för en byggnad, och för att resultatet ska kunna tolkas av mottagaren, så måste det medfölja dokumentation som beskriver förutsättningarna för hur beräkningarna har gjorts, det vill säga vilka antagande och modeller som har används, samt vilka dataluckor, avgränsningar och brister som finns. Om kvalitetsdokumentationen görs på ett enhetligt sätt, oavsett byggnadstyp, så kan den kvalitetsrapport för en byggnad som föreslås i den här rapporten underlätta både framtagande och tolkningen av den kvalitet som den aktuella LCA-beräkningen har.

Genom den digitalisering vi ser framför oss kommer miljöpåverkan att kunna beräknas med livscykelanalys (LCA) direkt i de digitala verktyg som redan används i byggprocessen. Om dessa beräkningar bara inkluderar numeriska siffror, utan att samtidigt kommunicera något om hur de är beräknade, så finns det en risk att LCA-beräkningens resultat tolkas fel, vilket i sin tur kan leda till missvisande slutsatser. Därför är det viktigt att komplettera LCA-resultatet med en kvalitetsdokumentation.

Målet med denna rapport är att föreslå innehållet i en standardiserad kvalitetsdokumentation för en LCA-beräkning för en byggnad. Syftet är att förenkla framtagandet och tolkningen av beräkningsresultaten. De föreslagna kvalitetsaspekterna som hanteras i rapporten förväntas utgöra grunden för en digital kvalitetsdokumentationsrapport. I rapporten delas kvalitetsdokumentationen in i följande delar:
• Inventeringens omfattning med avseende på byggprocessdelar, livscykelskeden och informationsmoduler.
• Resurssammanställningens kvalitet, underliggande LCA-miljödata och värdet på det sammanvägda kvalitetsindexet för det beräknade resultatet.
• LCA-resultatets utformning, som en del av kvalitetsrapporten och som ett sätt att styra upp hela informationsleveransens lägsta ambitionsnivå.

I nästa steg i utvecklingsarbetet förväntar vi oss att resultatet av det som beskrivs i rapporten kommer att digitaliseras. Vi kommer då att se på möjligheten att göra detta som en del av ett generellt XML-schema som kan användas för olika filformat. Förenklat kan det beskrivas som en generisk byggkalkyl med platshållare för LCA-miljöprestanda. Kvalitetsdokumen-tationen som redovisas i denna rapport för en LCA-beräkning för en byggnad ska ses som ett komplement till Q-metadata för miljövarudeklarationer (EPD) (Erlandsson 2018a). Genom att komplettera Q-metadata för EPD för alla olika leverantörspecifika byggprodukter med kvalitetsdokumentation för en LCA-beräkning för alla slags byggnader, så är visionen att dessa två arbeten tillsammans ska stärka en ökad transparens om LCA-beräkningarnas kvalitet.

Medarbetare: Martin Erlandsson

Nyckelord: datakvalitet, LCA, beräkning byggnadsverk

Typ: Rapport

År: 2019.0

Rapportnummer: C366

Författare: Martin Erlandsson

Ladda ner publikation