Byggnaders klimatpåverkan, timme för timme - idag och i framtiden. - En gemensam metod för energi- och miljöklassning.

Projektets metodik ska ses som en första leverans med ett unikt resultat där klimatprestanda för el- och fjärrvärmenäten ges som unika timdata för energisystemen 365 dagar om året, idag och i framtiden. Med en sådan metodik är det möjligt att beakta att energi som konsumeras under högkonsumtionstimmar har en annan klimatpåverkan i förhållande till lågkonsumtionstimmar.

Sammanfattning

I den utveckling som nu sker i klassificeringssystemen för resurs- och energieffektiva byggnader har det uppstått ett behov av att analysera klimatpåverkan av energianvändning timme för timme för främst noll-utsläpps-byggnader. En gemensam metodik har tagits fram för att den ska kunna användas i olika miljöklassningssystem. Den metodik som utvecklats i projektet har tillämpats på ett antal exempelbyggnader. Resultatet visar bland annat att även klimatprestanda representativa för framtidens bränsle måste tas fram, om scenarion ska ge ett relevant resultat och möjliggöra jämförelse mellan el och fjärrvärme. Viktiga antagande i dessa scenarion borde vara förankrade i officiella färdplaner som beskriver hur vi ska nå vårt gemensamma klimatmål.

Medarbetare: Martin Erlandsson

Typ: Rapport

År: 2018.0

Rapportnummer: C352

Författare: Martin Erlandsson, Ida Adolfsson, Eje Sandberg, Björn Berggren, Nicolas Francart, Ida Adolfsson

Ladda ner publikation