Vatten

Våra hav och vattendrag är satta under stort tryck. Om vi ska ha välmående sjöar och hav och tillgång till rent dricksvatten även i framtiden måste vi skydda våra vatten från farliga ämnen och börja se avloppsvatten som en resurs.

Enligt FN saknar över två miljarder människor tillgång till rent vatten och anslutning till avloppsvattenrening. Trenden, såväl i Sverige som i andra delar av världen, är också att det sker en stor inflyttning till städerna från landsbygden. Det ställer stora krav på städernas vattenförsörjning och på att avloppsvattnet tas omhand på ett hållbart sätt.

Många utmaningar

Utmaningarna på området vattenforskning är många. Näringsämnen i avloppet bidrar till övergödningen. Läkemedelsrester som är svåra att avskilja i reningsverken påverkar djurlivet. Grundvattennivåerna sjunker på många håll i världen och med klimatförändringarna kommer fler störningar i vattenförsörjningen.

IVL:s verksamhet på vattenområdet omfattar hela vattensystemet - sötvattenmiljöer, marina miljöer, grundvatten, dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. Vi arbetar med allt från att identifiera utsläppskällor genom provtagning och analys till att utveckla effektiva behandlingssystem och varningssystem.

Avloppsvatten en resurs

En omfattande verksamhet utgörs av olika typer av miljöutredningar såsom riskbedömning av lakvattenutsläpp, inventering i marin miljö eller utredning av risker med introducering av främmande arter. Vi forskar även på hur miljöstörande ämnen och verksamheter riskerar att påverka våra ekosystem i mark, vatten och skog. Vi modellerar också på transporten av föroreningar.

På vår forsknings- och utvecklingsanläggning Hammarby Sjöstadsverk pågår tester av progressiv vattenrening som går ut på att ta tillvara slamrester för biogas och återvinna avloppsvattnet direkt istället för att släppa ut det i sjöar och hav. Vattenforskning hör till ett av IVL:s största verksamhetsområden. Vi har följt utvecklingen i Östersjön sedan 60-talet. Vårt arbete med vattenfrågor präglas av en helhetssyn och berör inte sällan angränsade områden som klimat och energi, kemikalier och miljöteknik.