Analys av mark och sediment

På IVL finns lång erfarenhet av forskning och screeningprogram för miljöföroreningar i mark och sediment. Vi gör rimlighetsbedömningar, lägger upp provtagningsplaner, genomför provtagningar och analyser, samt gör riskutvärderingar och ger råd för åtgärdsplaner. Ett av våra expertområden är föroreningar av PFAS i mark.

Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter av bland annat PAH, PCB, PFAS och kvicksilver och har erfarenhet av att följa trender av halter i miljön genom miljöövervakningsprojekt.

OORGANISKA ANALYSER AV VATTEN, SLAM OCH BIOTA

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

kvicksilver, totalt i fasta material

CVAFS

ng/g

0.03

0.1

15%

ja

metylkvicksilver i fasta material

CVAFS

ng/g

0.02

0.06

15%

ja

 

ORGANISKA ANALYSER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.40

30%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.40

30%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

30%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

30%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

30%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

30%

ja

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.15

65%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.60

40%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.50

30%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.70

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.3

1.0

30%

ja

Benso(k)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.1

0.40

40%

ja

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.55

30%

ja

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.50

40%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0,6

2

55%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.40

1.2

30%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2.0

30%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.5

1.3

40%

ja


ORGANISKA ANALYSER AV SEDIMENT

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Bekämpningsmedel

 

 

 

 

 

 

Diuron

11

ng/g TS

0,05

0,15

ca 30-40%

nej

Simazin

11

ng/g TS

0,1

0,5

ca 30-40%

nej

a-HCH

5

ng/g TS

0,0030

0,010

±40%

nej

b-HCH

5

ng/g TS

0,0060

0,020

±40%

nej

g-HCH

5

ng/g TS

0,0030

0,010

±40%

nej

p,p-DDT

5

ng/g TS

0,0060

0,020

±40%

nej

o,p-DDT

5

ng/g TS

0,012

0,040

ej beräknad

nej

p,p-DDE

5

ng/g TS

0,0060

0,020

±40%

nej

p,p-DDD

5

ng/g TS

0,0060

0,020

±40%

nej

Cybutryn (irgarol)

11

ng/g TS

-

-

ca 30-40%

nej

Övriga klorerade

 

 

 

 

 

 

Hexaklorbensen(HCB)

5

ng/g TS

0,0060

0,020

30%

nej

Hexaklorbutadien(HCBD)

5b

ng/g TS

1

3

30%

nej

trans-nonaklor

5

ng/g TS

0,0030

0,010

30%

nej

alfa-klordan

5

ng/g TS

0,0030

0,010

30%

nej

gamma-klordan

5

ng/g TS

0,0030

0,010

30%

nej

1,2,3-Triklorbensen

5b

ng/g TS

0,05

0,2

30%

nej

1,2,4-Triklorbensen

5b

ng/g TS

0,05

0,2

30%

nej

1,3,5-Triklorbensen

5b

ng/g TS

0,05

0,2

30%

nej

Bromerade difenyletrar

 

 

 

 

 

 

PBDE 28

5

ng/g TS

0,0075

0,025

30%

nej

PBDE 47

5

ng/g TS

0,0060

0,020

30%

nej

PBDE 66

5

ng/g TS

-

-

ej beräknad

nej

PBDE-85

5

ng/g TS

0,0075

0,025

30%

nej

PBDE-99

5

ng/g TS

0,0060

0,020

30%

nej

PBDE-100

5

ng/g TS

0,0060

0,020

30%

nej

PBDE 153

5

ng/g TS

0,0075

0,025

30%

nej

PBDE 154

5

ng/g TS

0,0075

0,025

30%

nej

PBDE 183

5a

ng/g TS

0,03

0,1

30%

nej

PBDE 209

5a

ng/g TS

0,3

1

30%

nej

Organiska tennföreningar

 

 

 

 

 

 

Tributyltennföreningar

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Dioktyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Monobutyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Monofenyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Monooktyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Tricyclohexyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Trifenyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Tetrabutyltenn

substansen förloras vid frystorkning, ingår därför ej i analyspaketet

ng/g TS

-

-

 

nej

Dibutyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Difenyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Perfluorerade föreningar

 

 

 

 

 

 

Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)

1

ng/g TS

0,1

0,3

ca ±20%

nej

Perfluoroctanoicacid(PFOA)

1

ng/g TS

0,1

0,3

ca ±20%

nej

Perfluorobutansulfonat

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorohexansulfonat

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluoroktansulfonat

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorodekansulfonat

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorooktansulfonamid

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorohexansyra

1

ng/g TS

0.3

0.9

ca ±20%

nej

Perfluoroheptansyra

1

ng/g TS

0.05

0.15

ca ±20%

nej

Perfluorooktansyra

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorononansyra

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorodekansyra

1

ng/g TS

0.05

0.15

ca ±20%

nej

Perfluoroundekansyra

1

ng/g TS

0.05

0.15

ca ±20%

nej

Nonylphenol

 

 

 

 

 

 

4-n-nonylfenol-4

2

ng/g TS

0,2

1

ca 40%

nej

nonylphenol(branched)

2

ng/g TS

10

30

ca 40%

nej

Octylphenols

 

 

 

 

 

 

4-n-octylphenol

2

ng/g TS

0,2

1

ca 40%

nej

4-tert-octylphenol-5

2

ng/g TS

0,2

1

ca 40%

nej

Di(2-etylhexyl)ftalat(DEHP)

3

ng/g TS

10

30

ca 20%

nej

Bisfenol A

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

5

15

ca 30%

nej

Dessa kan erbjudas i samma analys som DEHP

 

 

 

 

12-50%

nej

HBCDD

5a

ng/g TS

0,3

1

ca 40%

nej

Alfa-Endosulfan

4a

ng/g TS

0,05

0,2

ca 40%

nej

Beta-Endosulfan

4a

ng/g TS

0,05

0,2

ca 40%

nej

Endosulfansulfat

4a

ng/g TS

0,05

0,2

ca 40%

nej

Mjukgörare

    

* ej fastställt

 

Dietylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Di-n-butylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Diisobutylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Butylbensylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Di(2-etylhexyl)ftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Bis(2-ethylhexyl) adipate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Diisononylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Diisodecylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

30

100

*

nej

Di-n-propylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

30

100

*

nej

Dimetylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Tributyl O-acetylcitrate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Bis(2-propylheptyl) ftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Diisononylcyclohexane-1,2-dicarboxylate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Bis(2-ethylhexyl) terelftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Dicyclohexyl phthalate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

UV-Filter

      

2-Ethylhexyl salicylate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

7

24

*

nej

Homomenthyl salicylate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

2

7

*

nej

3-Benzylidene camphor

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

4-Methyl benzylidene camphor

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

Benzophenon-3

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

2,4-Dihydroxybensophenone

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

3

9

*

nej

2,2´-Dihydroxy-4-metoxybensophenone

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Ethylhexyl p-dimethylaminobenzoat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

Diethylamino hydroxybenzoylhexyl benzoate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

 

*

nej

Isoamyl p-methoxycinnamate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

Octyl methoxycinnamate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.4

1

*

nej

Octocrylene

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

6

20

*

nej

Benzophenone

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

Dihydroactinidiolide

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

Benzene, 1,1'-(3,3-dimethyl-1-butenylidene)bis 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindan

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

3

10

*

nej

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

6

20

*

nej

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

3

10

*

nej

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

5

15

*

nej

2-(benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

4

12

*

nej

Etylhexyl triazone

HPLC MS/MS

ng/g TS

10

30

*

nej

Bemotrizinol

HPLC MS/MS

ng/g TS

3

10

*

nej

Bisoctriazol

HPLC MS/MS

ng/g TS

1

3

*

nej

Diethylhexyl butamidotri-azone

HPLC MS/MS

ng/g TS

4

12

*

nej

Läkemedel

      

Amlodipine

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

10

13

Nej

Atenolol

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

2

14

Nej

Bisoprolol

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

25

2.3

Nej

Caffeine

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

10

1.6

Nej

Carbamazepine

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

5

2.2

Nej

Citalopram

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

5

1.8

Nej

Diclofenac

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

25

1.8

Nej

Fluoxetine

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

21

-

Nej

Furosemide

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

25

2.8

Nej

Hydrochlorothiazide

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

2

9.3

Nej

Ibuprofen

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

10

4

Nej

Ketoprofen

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

50

3.8

Nej

Metoprolol

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

2

2.2

Nej

Naproxen

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

15

6.2

Nej

Oxazepam

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

5

3.9

Nej

Paracetamol

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

75

15

Nej

Propranolol

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

2

4

Nej

Ramipril

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

25

14

Nej

Ranitidine

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

-

21

Nej

Risperidone

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

6

-

Nej

Sertraline

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

3

5.6

Nej

Simvastatin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

200

12

Nej

Terbutaline

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

40

7

Nej

Warfarin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

10

0.4

Nej

Antibiotika

    

* ej fastställt

 

Benzylpenicillin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

30

*

Nej

Fusidic acid

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

12

*

Nej

Rifampicin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

16

*

Nej

Sulfamethoxazole

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

9

*

Nej

Ciprofloxacin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

19

*

Nej

Claritromycin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

9

*

Nej

Clindamycin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

10

*

Nej

Doxycycline

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

25

*

Nej

Linezolid

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

12

*

Nej

Moxifloxacin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

14

*

Nej

Norfloxacin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

21

*

Nej

Tetracycline

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

11

*

Nej

Trimetoprim

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

11

*

Nej

Hormoner

      

Estrone

GC-MS

ng/g TS

1

3

-

Nej

β-Estradiol

GC-MS

ng/g TS

1

3

-

Nej

Ethynylestradiol

GC-MS

ng/g TS

13

40

-

Nej

Klorfenoler

      

2,6-DCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

2,4-/2,5-DCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

2.3-DCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

3,5-DCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

3,4-DCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

246-TCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

236-TLP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

245-TLP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

234-TCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

345-TCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

2356-TeCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

0.3

ca 30%

Nej

2346-TeCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

0.3

ca 30%

Nej

2345-TeCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

0.3

ca 30%

Nej

PCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

0.3

ca 30%

Nej

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.

Kontaktperson
Ulla Hageström Tel. 010-788 67 73 E-post: ulla.hagestrom@ivl.se