Analys av mark och sediment

På IVL finns lång erfarenhet av forskning och screeningprogram för miljöföroreningar i mark och sediment. Vi gör rimlighetsbedömningar, lägger upp provtagningsplaner, genomför provtagningar och analyser, samt gör riskutvärderingar och ger råd för åtgärdsplaner. Ett av våra expertområden är föroreningar av PFAS i mark.

Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter av bland annat PAH, PCB, PFAS och kvicksilver och har erfarenhet av att följa trender av halter i miljön genom miljöövervakningsprojekt.

OORGANISKA ANALYSER AV VATTEN, SLAM OCH BIOTA

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

kvicksilver, totalt i fasta material

CVAFS

ng/g

0.03

0.1

15%

ja

metylkvicksilver i fasta material

CVAFS

ng/g

0.02

0.06

15%

ja

 

ORGANISKA ANALYSER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.40

30%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.40

30%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

30%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

30%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

30%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

30%

ja

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.15

65%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.60

40%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.50

30%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.70

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.3

1.0

30%

ja

Benso(k)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.1

0.40

40%

ja

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.55

30%

ja

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.50

40%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0,6

2

55%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.40

1.2

30%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2.0

30%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.5

1.3

40%

ja


ORGANISKA ANALYSER AV SEDIMENT

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Bekämpningsmedel

 

 

 

 

 

 

Diuron

11

ng/g TS

0,05

0,15

ca 30-40%

nej

Simazin

11

ng/g TS

0,1

0,5

ca 30-40%

nej

a-HCH

5

ng/g TS

0,0030

0,010

±40%

nej

b-HCH

5

ng/g TS

0,0060

0,020

±40%

nej

g-HCH

5

ng/g TS

0,0030

0,010

±40%

nej

p,p-DDT

5

ng/g TS

0,0060

0,020

±40%

nej

o,p-DDT

5

ng/g TS

0,012

0,040

ej beräknad

nej

p,p-DDE

5

ng/g TS

0,0060

0,020

±40%

nej

p,p-DDD

5

ng/g TS

0,0060

0,020

±40%

nej

Cybutryn (irgarol)

11

ng/g TS

-

-

ca 30-40%

nej

Övriga klorerade

 

 

 

 

 

 

Hexaklorbensen(HCB)

5

ng/g TS

0,0060

0,020

30%

nej

Hexaklorbutadien(HCBD)

5b

ng/g TS

1

3

30%

nej

trans-nonaklor

5

ng/g TS

0,0030

0,010

30%

nej

alfa-klordan

5

ng/g TS

0,0030

0,010

30%

nej

gamma-klordan

5

ng/g TS

0,0030

0,010

30%

nej

1,2,3-Triklorbensen

5b

ng/g TS

0,05

0,2

30%

nej

1,2,4-Triklorbensen

5b

ng/g TS

0,05

0,2

30%

nej

1,3,5-Triklorbensen

5b

ng/g TS

0,05

0,2

30%

nej

Bromerade difenyletrar

 

 

 

 

 

 

PBDE 28

5

ng/g TS

0,0075

0,025

30%

nej

PBDE 47

5

ng/g TS

0,0060

0,020

30%

nej

PBDE 66

5

ng/g TS

-

-

ej beräknad

nej

PBDE-85

5

ng/g TS

0,0075

0,025

30%

nej

PBDE-99

5

ng/g TS

0,0060

0,020

30%

nej

PBDE-100

5

ng/g TS

0,0060

0,020

30%

nej

PBDE 153

5

ng/g TS

0,0075

0,025

30%

nej

PBDE 154

5

ng/g TS

0,0075

0,025

30%

nej

PBDE 183

5a

ng/g TS

0,03

0,1

30%

nej

PBDE 209

5a

ng/g TS

0,3

1

30%

nej

Organiska tennföreningar

 

 

 

 

 

 

Tributyltennföreningar

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Dioktyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Monobutyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Monofenyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Monooktyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Tricyclohexyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Trifenyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Tetrabutyltenn

substansen förloras vid frystorkning, ingår därför ej i analyspaketet

ng/g TS

-

-

 

nej

Dibutyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Difenyltenn

12

ng/g TS

0,3

1

ca ±30%

nej

Perfluorerade föreningar

 

 

 

 

 

 

Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)

1

ng/g TS

0,1

0,3

ca ±20%

nej

Perfluoroctanoicacid(PFOA)

1

ng/g TS

0,1

0,3

ca ±20%

nej

Perfluorobutansulfonat

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorohexansulfonat

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluoroktansulfonat

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorodekansulfonat

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorooktansulfonamid

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorohexansyra

1

ng/g TS

0.3

0.9

ca ±20%

nej

Perfluoroheptansyra

1

ng/g TS

0.05

0.15

ca ±20%

nej

Perfluorooktansyra

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorononansyra

1

ng/g TS

0,1

0.3

ca ±20%

nej

Perfluorodekansyra

1

ng/g TS

0.05

0.15

ca ±20%

nej

Perfluoroundekansyra

1

ng/g TS

0.05

0.15

ca ±20%

nej

Nonylphenol

 

 

 

 

 

 

4-n-nonylfenol-4

2

ng/g TS

0,2

1

ca 40%

nej

nonylphenol(branched)

2

ng/g TS

10

30

ca 40%

nej

Octylphenols

 

 

 

 

 

 

4-n-octylphenol

2

ng/g TS

0,2

1

ca 40%

nej

4-tert-octylphenol-5

2

ng/g TS

0,2

1

ca 40%

nej

Di(2-etylhexyl)ftalat(DEHP)

3

ng/g TS

10

30

ca 20%

nej

Bisfenol A

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

5

15

ca 30%

nej

Dessa kan erbjudas i samma analys som DEHP

 

 

 

 

12-50%

nej

HBCDD

5a

ng/g TS

0,3

1

ca 40%

nej

Alfa-Endosulfan

4a

ng/g TS

0,05

0,2

ca 40%

nej

Beta-Endosulfan

4a

ng/g TS

0,05

0,2

ca 40%

nej

Endosulfansulfat

4a

ng/g TS

0,05

0,2

ca 40%

nej

Mjukgörare

    

* ej fastställt

 

Dietylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Di-n-butylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Diisobutylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Butylbensylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Di(2-etylhexyl)ftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Bis(2-ethylhexyl) adipate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Diisononylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Diisodecylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

30

100

*

nej

Di-n-propylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

30

100

*

nej

Dimetylftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Tributyl O-acetylcitrate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Bis(2-propylheptyl) ftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Diisononylcyclohexane-1,2-dicarboxylate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Bis(2-ethylhexyl) terelftalat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Dicyclohexyl phthalate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

UV-Filter

      

2-Ethylhexyl salicylate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

7

24

*

nej

Homomenthyl salicylate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

2

7

*

nej

3-Benzylidene camphor

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

4-Methyl benzylidene camphor

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

Benzophenon-3

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

2,4-Dihydroxybensophenone

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

3

9

*

nej

2,2´-Dihydroxy-4-metoxybensophenone

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

10

30

*

nej

Ethylhexyl p-dimethylaminobenzoat

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

Diethylamino hydroxybenzoylhexyl benzoate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

 

*

nej

Isoamyl p-methoxycinnamate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

Octyl methoxycinnamate

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.4

1

*

nej

Octocrylene

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

6

20

*

nej

Benzophenone

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

Dihydroactinidiolide

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

0.04

0.1

*

nej

Benzene, 1,1'-(3,3-dimethyl-1-butenylidene)bis 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindan

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

3

10

*

nej

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

6

20

*

nej

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

3

10

*

nej

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

5

15

*

nej

2-(benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

4

12

*

nej

Etylhexyl triazone

HPLC MS/MS

ng/g TS

10

30

*

nej

Bemotrizinol

HPLC MS/MS

ng/g TS

3

10

*

nej

Bisoctriazol

HPLC MS/MS

ng/g TS

1

3

*

nej

Diethylhexyl butamidotri-azone

HPLC MS/MS

ng/g TS

4

12

*

nej

Läkemedel

      

Amlodipine

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

10

13

Nej

Atenolol

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

2

14

Nej

Bisoprolol

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

25

2.3

Nej

Caffeine

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

10

1.6

Nej

Carbamazepine

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

5

2.2

Nej

Citalopram

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

5

1.8

Nej

Diclofenac

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

25

1.8

Nej

Fluoxetine

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

21

-

Nej

Furosemide

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

25

2.8

Nej

Hydrochlorothiazide

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

2

9.3

Nej

Ibuprofen

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

10

4

Nej

Ketoprofen

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

50

3.8

Nej

Metoprolol

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

2

2.2

Nej

Naproxen

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

15

6.2

Nej

Oxazepam

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

5

3.9

Nej

Paracetamol

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

75

15

Nej

Propranolol

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

2

4

Nej

Ramipril

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

25

14

Nej

Ranitidine

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

-

21

Nej

Risperidone

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

6

-

Nej

Sertraline

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

3

5.6

Nej

Simvastatin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

200

12

Nej

Terbutaline

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

40

7

Nej

Warfarin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

10

0.4

Nej

Antibiotika

    

* ej fastställt

 

Benzylpenicillin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

30

*

Nej

Fusidic acid

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

12

*

Nej

Rifampicin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

16

*

Nej

Sulfamethoxazole

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

9

*

Nej

Ciprofloxacin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

19

*

Nej

Claritromycin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

9

*

Nej

Clindamycin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

10

*

Nej

Doxycycline

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

25

*

Nej

Linezolid

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

12

*

Nej

Moxifloxacin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

14

*

Nej

Norfloxacin

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

21

*

Nej

Tetracycline

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

11

*

Nej

Trimetoprim

HPLC-MS/MS

ng/g TS

 

11

*

Nej

Hormoner

      

Estrone

GC-MS

ng/g TS

1

3

-

Nej

β-Estradiol

GC-MS

ng/g TS

1

3

-

Nej

Ethynylestradiol

GC-MS

ng/g TS

13

40

-

Nej

Klorfenoler

      

2,6-DCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

2,4-/2,5-DCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

2.3-DCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

3,5-DCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

3,4-DCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

246-TCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

236-TLP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

245-TLP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

234-TCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

345-TCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

1

ca 30%

Nej

2356-TeCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

0.3

ca 30%

Nej

2346-TeCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

0.3

ca 30%

Nej

2345-TeCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

0.3

ca 30%

Nej

PCP

GC-MS/MS QQQ

ng/g TS

 

0.3

ca 30%

Nej

Kontaktperson
Ulla Hageström Tel. 010-788 67 73 E-post: ulla.hagestrom@ivl.se