Biogas

Biogas är ett förnybart bränsle som kan produceras genom rötning av olika organiska restprodukter. IVL har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av rötningsförsök där olika organiska material omvandlas till biogas.

Genom åren har vi genomfört ett stort antal uppdrag inom såväl olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt som uppdrag från privata aktörer. Försöken utformas beroende på behov och frågeställning och kan användas exempelvis för att utvärdera ett materials biogaspotential och lämplighet för biogasproduktion, studera alternativa processutformningar, bestämma optimala blandningsrecept för produktion av biogas, utvärdera olika förbehandlingsmetoders påverkan på biogasutbytet, studera hur oönskade ämnen påverkar och påverkas av rötningsprocessen samt validera ny mätutrustning eller nya analysmetoder.

Försöken kan utföras i såväl labb- som pilotskala, beroende på mål och syfte med undersökningen. På labbet finns möjlighet till antingen satsvisa eller semi-kontinuerliga försök. I pilotskala förfogar vi över två olika anläggningar, varav den ena är placerad i en flyttbar container så att försöken kan genomföras där råvarorna för biogasproduktionen finns.

Vår labbverksamhet är ständigt under utveckling och ny försöksutrustning tas fram efter behov. För närvarande finns följande utrustning tillgänglig för genomförande av rötningsförsök:

  • 1-liters skala, s.k. BMP-tester (Biochemical Methane Potential), för att bestämma hur mycket biogas som kan utvinnas ur olika råvaror.
  • Fyra parallella labbreaktorer på 10 liter, utformade för att även kunna röta fiberrika, tjocka råvaror. (Se bild ovan)
  • Pilotskala på 2x2 m3 där utrustningen är placerad i en mobil container. Reaktorerna kan köras i serie eller parallellt.
  • Pilotanläggning på 2x10 m3 placerad på IVL:s försöksanläggning Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. Här finns även UASB-reaktorer med granuler.


IVL hjälper även till att utforma, designa och genomföra försök och försöksutrustning för tester i fullskala på den egna anläggningen.

Analyser för processuppföljning samt för att exempelvis bestämma näringsinnehåll i råvaror och biogödsel görs i eget analyslabb eller skickas till externt ackrediterat laboratorium. Vi har även specialkompetens gällande analys av eventuell förekomst av mikroplaster i exempelvis slam eller biogödsel.

Vid försök i våra kontinuerligt matade reaktorer loggas kontinuerligt alla viktiga parametrar online såsom:

* Rågasmängd
* Gassammansättning (metan och koldioxid)
* Temperatur
* Omblandning

Ytterligare parametrar såsom bland annat pH, torrhalt , glödförlust (VS), flyktiga fettsyror (VFA), alkalinitet, analyseras m.h.a. manuella stickprov, och kompletterar de automatiskt registrerade parametrarna i resultatutvärderingen. Vi använder rutinmässigt de manuella analyserna som kontroller för kvalitetssäkring och metodvalidering och jobbar ständigt för att öka datakvalitet och noggrannhet i vår resultatrapportering.

Pilotanläggning på 2x10 m3 placerad på IVL:s
försöksanläggning Hammarby Sjöstadsverk i
Stockholm.

UASB-reaktorer, samt i bakgrunden våtrötkammare
på Hammarby Sjöstadsverk.Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.

Kontaktperson
Emelie Persson Tel. 010-788 67 48 E-post: emelie.persson@ivl.se