Analys av avloppsvatten

Vi gör vattenanalyser på ett stort antal komponenter i inkommande och utgående avloppsvatten, slam och recipientvatten. Forskning utförs med hjälp av flera olika pilotreningsverk vid vår FoU-anläggning Hammarby Sjöstadsverk och i projekt om enskilda avlopp, men även på uppdrag från kommunala och industriella reningsverk. Analyser genomförs delvis vid pilotanläggningen men framförallt i våra avancerade laboratorier i Göteborg och Stockholm.

Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter för att kunna följa trender i miljön. Vi studerar bland annat effektivitet av reningstekniker, utsläpp och spridning av vattenföroreningar, spridning från slam, påverkan på och upptag i biota som fisk och musslor samt i sediment. De vanligaste kemiska analyserna vi utför är bestämning av oorganiska ämnen, läkemedelsrester, flamskyddsmedel, mjukgörare i plastmaterial, fenolära ämnen och PFAS (Poly- och perfluorerade alkylsubstanser).

Biologiska tester

Biologiska och ekotoxikologiska tester används för att få svar på den samlade giftverkan i ett prov. Testerna används till exempel vid tillståndsprövningar och ger svar på om det finns en påverkan eller risk för negativa effekter till följd av kemiska ämnen i mark, sediment eller i utsläpp till vattenrecipienter. Testerna tar även hänsyn till exponering för de komplexa blandningar av olika kemiska ämnen som förekommer i miljön, så kallade kombinationseffekter. De ger också ett mått på föroreningars biotillgänglighet. Vi erbjuder både skräddarsydda testprogram och standardtester (vattenanalyser) för avloppsvatten och industriella utsläpp i vatten- och markmiljö. 

Vi erbjuder tester inom följande områden:

  • Vattenmiljöer och förorenade sediment
  • Förorenad mark
  • Hormonstörande ämnen (östrogena och androgena effekter)

Mikroplastanalyser

Avloppsreningsverk kan fylla en viktig roll i att begränsa spridningen av mikroplaster till miljön. Mikroplast ingår i kategorin mikroskräp, som är små partiklar under 5 mm av olika material producerade eller modifierade av människan. Det kan utöver plast vara textilfibrer, gummipartiklar, asfalt eller partiklar från förbränning och annat avfall. Partiklarna går sällan att se med blotta ögat, men kan vara skadliga för djurlivet eftersom att de både kan innehålla och föra med sig tungmetaller och andra skadliga ämnen till vattenlevande djur. Det saknas idag heltäckande kunskap om vilka risker mikroskräp utgör i miljön, och det är därför en viktig fråga att fortsätta studera och utreda.

IVL använder sig av optiska metoder för att kvantifiera och klassificera förekommande mikroskräp och om det finns behov av vidare identifikation i form av polymer- och/eller texturbestämning använder vi FTIR- och/eller SEM-analyser. Vi har stor erfarenhet av att utveckla och anpassa analysmetoder för olika matriser så som vatten från olika processteg i reningsverk, sediment och organismer.

Vänligen kontakta Lisette Graae för mer information.

OORGANISKA ANALYSER (Göteborg)

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Bromat

IC, SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l
nej

Färg

Spektrofotometer SS-EN ISO 7887 utg 2 del C mod

mg Pt/l

3

10

<25: 2 >25: 8%

nej

Kjeldahlkväve

EPA 351.2 (uppslutning med kopparsulfat)

mg/l

0.06

0.2

15%

nej

TOC/DOC

TOC/TN-instrument, förbränning SS-EN 1484 utg 1

mg/l

0.3

1

<3: 0.3 >3: 10%

ja

N tot, kväve

TOC/TN-instrument SS-EN 12260:2004

mg/l

0.3

1

10%

nej


ORGANISKA ANALYSER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.40

30%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.40

20%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

20%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

20%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

20%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

20%

ja

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.10

50%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.60

40%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.50

30%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.70

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.3

1.0

40%

ja

Benso(k)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.1

0.40

40%

ja

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.55

20%

ja

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2

50%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.40

1.2

20%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2.0

30%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.5

1.3

30%

ja

EDTA

komplexbildare SCAN-W 11:03 (2003) mod

mg/l

-

0.1

<0.75: 0.14 >0.75: 18%

ja

DTPA

komplexbildare SCAN-W 11:03 (2003) mod

mg/l

-

0.2

<0.7: 0.16 >0.7: 20%

ja


Avloppsvatten/Biogas (Sjöstadsverket)

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

ADMI färg

kyvett

 

 

 

 

nej

Alkalinitet

kyvett

 

 

 

 

nej

Aluminium

kyvett

 

 

 

 

nej

Ammonium

kyvett

 

 

 

 

nej

Antimon

kyvett

 

 

 

 

nej

AOX

kyvett

 

 

 

 

nej

Arsenik

kyvett

 

 

 

 

nej

Avsättningsbart

 

 

 

 

 

nej

BMP-test (Bio metan potential)

 

 

 

 

 

nej

Bly

kyvett

 

 

 

 

nej

BOD5

 

 

 

 

 

nej

Bor

kyvett

 

 

 

 

nej

Brom

kyvett

 

 

 

 

nej

COD

kyvett

 

 

 

 

nej

Cyanid

kyvett

 

 

 

 

nej

Fenoler

kyvett

 

 

 

 

nej

Fluorid

kyvett

 

 

 

 

nej

Flyktiga fettsyror (VFA)

kyvett

 

 

 

 

nej

Formaldehyd

kyvett

 

 

 

 

nej

Fosfat

kyvett

 

 

 

 

nej

Fosfor

kyvett

nej

Färg

kyvett

 

 

 

 

nej

Glödrest

gravimetrisk

 

 

 

 

nej

Guld

kyvett

 

 

 

 

nej

Hydrazin

kyvett

 

 

 

 

nej

Hårdhet mätt i kalicium

kyvett

 

 

 

 

nej

Jod

kyvett

 

 

 

 

nej

Järn

kyvett

 

 

 

 

nej

Kadmium

kyvett

 

 

 

 

nej

Kalcium

kyvett

 

 

 

 

nej

Kalium

kyvett

 

 

 

 

nej

Klor

kyvett

 

 

 

 

nej

Klorid

kyvett

 

 

 

 

nej

Klorofyll

kyvett

 

 

 

 

nej

Konduktivitet

handmätare

 

 

 

 

nej

Koppar

kyvett

 

 

 

 

nej

Krom

kyvett

 

 

 

 

nej

Kromat

kyvett

 

 

 

 

nej

Kvicksilver

kyvett

 

 

 

 

nej

Kväve

kyvett

 

 

 

 

nej

Magnesium

kyvett

 

 

 

 

nej

Mangan

kyvett

 

 

 

 

nej

Molybden

kyvett

 

 

 

 

nej

Natrium

kyvett

 

 

 

 

nej

Nickel

kyvett

 

 

 

 

nej

Nitrat

kyvett

 

 

 

 

nej

Nitrit

kyvett

 

 

 

 

nej

Ozon

kyvett

 

 

 

 

nej

Palladium

kyvett

 

 

 

 

nej

pH

handmätare

 

 

 

 

nej

Platina

kyvett

 

 

 

 

nej

Redox, ORP

handmätare

 

 

 

 

nej

SAC 254nm

kyvett

 

 

 

 

nej

Silikat

kyvett

 

 

 

 

nej

Silver

kyvett

 

 

 

 

nej

SDI silt density index

filtreringsmetod

 

 

 

 

nej

Slamvolym

 

 

 

 

 

nej

Slamvolymsindex

 

 

 

 

 

nej

Sulfat

kyvett

 

 

 

 

nej

Sulfid

kyvett

 

 

 

 

nej

Sulfit

kyvett

 

 

 

 

nej

Suspenderat material

gravimetrisk

 

 

 

 

nej

Syre

handmätare

 

 

 

 

nej

Tenn

kyvett

 

 

 

 

nej

Tensider an, kat eller oladdade

kyvett

 

 

 

 

nej

Torrsubstans (TS)

gravimetrisk

 

 

 

 

nej

Turbiditet

kyvett

 

 

 

 

nej

UVT, UVA  254 nm

kyvett

 

 

 

 

nej

Väteperoxid

kyvett

 

 

 

 

nej

Zink

kyvett

 

 

 

 

nej

 

Läkemedel

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Amlodipine

HPLC-MS/MS

Nej

Atenolol

HPLC-MS/MS

Nej

Bisoprolol

HPLC-MS/MS

Nej

Caffeine

HPLC-MS/MS

Nej

Carbamazepine

HPLC-MS/MS

Nej

Citalopram

HPLC-MS/MS

Nej

Diclofenac

HPLC-MS/MS

Nej

Fluoxetine

HPLC-MS/MS

Nej

Furosemide

HPLC-MS/MS

Nej

Hydrochlorothiazide

HPLC-MS/MS

Nej

Ibuprofen

HPLC-MS/MS

Nej

Ketoprofen

HPLC-MS/MS

Nej

Metoprolol

HPLC-MS/MS

Nej

Naproxen

HPLC-MS/MS

Nej

Oxazepam

HPLC-MS/MS

Nej

Paracetamol

HPLC-MS/MS

Nej

Propranolol

HPLC-MS/MS

Nej

Ramipril

HPLC-MS/MS

Nej

Ranitidine

HPLC-MS/MS

Nej

Risperidone

HPLC-MS/MS
 

 

Sertraline

HPLC-MS/MS

Nej

Simvastatin

HPLC-MS/MS

Nej

Terbutaline

HPLC-MS/MS

Nej

Warfarin

HPLC-MS/MS

Nej

Hormoner

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Estrone

utgående avloppsvatten, GC-MS

ng/L

0.1

0.4

-

Nej

β-Estradiol

utgående avloppsvatten, GC-MS

ng/L

0.2

0.6

-

Nej

Ethynylestradiol

utgående avloppsvatten, GC-MS

ng/L

0.1

0.4

-

Nej

Fenoler

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

 

4-t-oktylfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

4-iso-nonylfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

20

40%

Nej

 

2,4,6-tribromfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

Pentaklorfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

Triklosan

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

BPA

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

Ftalater

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

DIBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

30

30%

Nej

DBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

30

30%

Nej

BBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%

Nej

DEHP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

30

30%

Nej

DOP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%

Nej

DINP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

80

 

Nej

DIDP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

80

 

Nej

Organiska fosfatestrar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

TIBP = tris(iso-butyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

TBP = tributylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

TCEP = tris(2-kloretyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

20

30%.

Nej

TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

25

30%.

Nej

DBPhP = di-butylfenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

3

30%.

Nej

DPhBP = butyldifenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%.

Nej

TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

20

30%.

Nej

TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

15

30%.

Nej

TPhP = trifenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

5

30%.

Nej

EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

ToCP = tris(o-kresol)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%.

Nej

TCP = trikresylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%.

Nej

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.

Kontaktperson
Mona Olsson Öberg Tel. 010-788 69 22 E-post: mona.olsson.oberg@ivl.se