Ozonmätnätet i södra Sverige

Sedan 2009 har Ozonmätnätet i södra Sverige gjort länsbaserade undersökningar av marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige.

Ozonmätnätet i södra Sverige är ett så kallat Gemensamt Delprogram inom den nationella miljöövervakningen för Naturvårdsverkets programområde Luft. Grundtanken med projektet är att ge en mer detaljerad, heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i södra Sverige. Målet är även att kartlägga eventuella överskridanden av olika målvärden för ozon, både avseende miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft.

Ozonförekomsten varierar i landskapet

Förekomsten av ozon i landsbygdsmiljö påverkas av olika geografiska förutsättningar. Olika delar av södra Sverige påverkas i huvudsak av förorenad luft med ursprung från olika delar av Europa. När luftmassorna kommer in över land deponeras ozon mot mark och växtlighet, vilket gör att ozonhalterna i huvudsak avtar norrut. Tillsammans har dessa regionala variationer använts som grund för att dela upp ozonförekomsten i södra Sverige i fem olika zoner; kust-, central, västlig, östlig och nordlig zon.

Utöver den variation i ozonförekomst som finns på regional skala, finns även en variation som bestäms av geografiska variationer på den lokala skalan, med en upplösning på ca 10-talet kilometer. Dessa lokala variationer har använts som grund för att indela lokalerna som ingår i programmet i tre olika kategorier; kustnära, höglänta och låglänta.

Mätningarna planerar att fortgå fram till 2020. I den nu gällande programperioden deltar följande län: Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Jönköping, Västra Götaland, Stockholm samt Östergötland.

Läs mer på Ozonmätnätets hemsida


Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.