Ozonmätnätet i södra Sverige

Sedan 2009 har Ozonmätnätet i södra Sverige gjort länsbaserade undersökningar av marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige.

Ozonmätnätet i södra Sverige är ett så kallat Gemensamt Delprogram inom den nationella miljöövervakningen för Naturvårdsverkets programområde Luft. Grundtanken med projektet är att ge en mer detaljerad, heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i södra Sverige. Målet är även att kartlägga eventuella överskridanden av olika målvärden för ozon, både avseende miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft.

Ozonförekomsten varierar i landskapet

Förekomsten av ozon i landsbygdsmiljö påverkas av olika geografiska förutsättningar. Olika delar av södra Sverige påverkas i huvudsak av förorenad luft med ursprung från olika delar av Europa. När luftmassorna kommer in över land deponeras ozon mot mark och växtlighet, vilket gör att ozonhalterna i huvudsak avtar norrut. Tillsammans har dessa regionala variationer använts som grund för att dela upp ozonförekomsten i södra Sverige i fem olika zoner; kust-, central, västlig, östlig och nordlig zon.

Utöver den variation i ozonförekomst som finns på regional skala, finns även en variation som bestäms av geografiska variationer på den lokala skalan, med en upplösning på ca 10-talet kilometer. Dessa lokala variationer har använts som grund för att indela lokalerna som ingår i programmet i tre olika kategorier; kustnära, höglänta och låglänta.

Mätningarna planerar att fortgå fram till 2020. I den nu gällande programperioden deltar följande län: Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Jönköping, Västra Götaland, Stockholm samt Östergötland.

Läs mer på Ozonmätnätets hemsida


Kontaktperson
Karin Persson Tel. 010-788 67 67 E-post: karin.soderlund@ivl.se