Miljözoner för personbilar

På uppdrag av Trafikanalys har IVL och konsultbolaget Koucky and Partners analyserat hur ett miljözonssystem för lätta motorfordon skulle kunna utformas. Studien visar att miljözoner kan vara både samhällsekonomiskt lönsamma och skynda på minskningen av utsläpp i städer – om tillräckligt hårda krav ställs.

Studien har utförts inom ramen för ett större projekt som syftar till att undersöka hur olika styrmedel kan användas för att uppnå de transportpolitiska målen, däribland miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Frisk luft. Som en del i detta har möjligheten att ge kommuner rätt att införa miljözoner även för lätta motorfordon undersökts.

Målgruppen för utredningen är primärt sakkunniga hos Trafikanalys och andra berörda myndigheter, departement och kommuner och beslutsfattare inom transportpolitiken.Trafikanalys har uppdraget att stötta regeringen med analys och uppföljning av utvecklingen inom transportområdet. Som del i det arbetet ingår att undersöka och analysera vilka tillgängliga styrmedel för transportsektorn som skulle kunna användas i syfte att uppnå miljökvalitetsmålen.

Med utgångspunkt i Transportstyrelsens tidigare förslag om miljözoner, har IVL och Koucky and Partners i den här studien analyserat hur miljözoner skulle kunna utvidgas för att omfatta fler fordonskategorier eller nya krav. Förslagets förväntade effekter gällande miljömål samt genomförbarhet har analyserats, även i förhållande till alternativa styrmedel.

I rapporten föreslås att kraven specificeras i olika klasser där den ena föreslagna klassen avser Euro 6 för bensindrivna fordon och Euro 6c (som har verkliga utsläpp närmare gränsvärdet) för dieseldrivna fordon och den andra föreslagna klassen avser utsläppsfritt. Samtidigt rekommenderas att inte införa miljözons­krav för lätta fordon som har lägre krav än Euro 6/6c och att dagens system för tunga fordon bibehålls. Det re­kommenderas också att kommuner ges utökade möjligheter att begränsa dubb­däcksanvändning.

– Förslaget till nollutsläppszoner ger möjligheter för kommuner att premiera el- och laddhybridfordon för personbilar, lastbilar och bussar. Samtidigt förslås en miljözonsklass för dieselbilar som innebär att EU:s nya körcykel för utsläpp i verklig körning ska användas (6c). Det ger städer med luftkvalitetsproblem ett behövligt verktyg för att åtgärda höga halter av kvävedioxid, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL.

Rapporten är en del i Trafikanalys underlag till regeringen för att arbeta vidare med miljözoner.
Läs rapporten här.

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.