Vatten och avlopp

Med planering och ny teknik inom vattenrening kan kommunen åstadkomma en mer energi- och resurseffektiv rening och samtidigt minska utsläppen av klimatgaser, och dessutom tillvarata alla naturresurser som skickas in i ett avloppsreningsverk.

Resurseffektiv rening av avloppsvatten och slamhantering

Bristen på rent vatten, samhällets föroreningar som hamnar i avloppsvatten samt en slamhantering som kräver nytänk är viktiga samhällsfrågor. Omhändertagandet av mikroföroreningar som läkemedelsrester och mikroplaster i avloppsvatten och slam är en utmaning som kräver ett holistiskt angreppssätt.

Kontakta oss om:

Kartläggning, utvärdering, tester och fullskalig implementering av resurseffektiva lösningar

Vi kan hjälpa er med så gott som samtliga led inom kommunal och industriell vattenrening inklusive kartläggning, planering och genomförande av tester för att ge kommuner väl integrerade och långsiktiga lösningar som ger både ekonomiska och miljörelaterade vinster.

Christian Baresel
Tel. 010-788 66 06
E-post: christian.baresel@ivl.se

Staffan Filipsson
Tel. 010-788 65 75
E-post: staffan.filipsson@ivl.se

Dricksvatten, dagvatten och små avlopp

Ökad risk för skyfall och torka ställer nya krav på vattenhanteringen. Kommunen ansvarar för dagvattenhanteringen, rent dricksvatten samt har tillsyn på alla mindre avlopp. Att arbeta strategiskt och framsynt med dessa frågor är viktigare än någonsin. Att mäta är att veta och att använda redan insamlad kunskap och data underlättar arbetet.

Kontakta oss om:

Sensormätning, kartläggningar och underlag för bättre rening

Vi kan hjälpa till med kartläggning av föroreningar och flöden i dagvattensystemet. IVL har testanläggningar för att mäta och utvärdera effektiviteten av olika reningsanläggningar. Vi beräknar även utsläpp från enskilda avlopp. För att säkerställa kommunens dricksvattenkvalitet använder vi modern sensorteknik som enkelt följs online.

Mikael Olshammar
Tel. 010-788 65 08
E-post: mikael.olshammar@ivl.se

VIDEO:

Den senaste tekniken för avloppsvattenrening testas på Hamarby Sjöstadsverk

Vi hjälper dig

AKTUELL FORSKNING:

Minskade utsläpp från enskilda avlopp till Östersjön

Enskilda avlopp står för cirka 15 procent av utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön. I sjöar och havsvikar kan det lokala bidraget från hushållen vara ännu större. Vi testar tekniker för att förbättra förmågan att rena avloppsvattnet från både övergödande ämnen och läkemedelsrester.

Läs mer projektet här