Trafik, infrastruktur och god stadsmiljö

Kommunerna är viktiga aktörer i omställningen till ett fossilfritt Sverige då koldioxidutsläppen måste minskas kraftigt och likaså utsläppen av de luftföroreningar som påverkar både hälsa och miljö. Hållbara och effektiva transporter, fossilfria drivmedel och effektiva logistiklösningar är ett viktigt verksamhetsfält då transportsektorn står inför stora utmaningar.

Hållbar mobilitet

Mobilitetsområdet förändras snabbt. Elektrifiering,
automatisering och nya delningstjänster är tre tydliga
trender. Utmaningen är att kombinera minskad
klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, lägre buller och
mindre trängsel med en bra mobilitet och smarta
transportlösningar.

Kontakta oss om:

Transportplaner, trafikstrategier,
resvaneundersökningar och åtgärdsförslag

Vi kan bistå kommuner och städer med att utveckla
och genomföra transportplaner, flexibla parkeringstal
och anpassade mobilitetstjänster. Vi tar fram planer
för att bygga ut laddning för elfordon och vi föreslår
upphandlingskrav för kommunfordon, färdtjänst och
byggentreprenader. Vi genomför resvaneundersökningar
och åtgärdsförslag för kommunanställdas resor. Vi kan
analysera behovet av bilpooler och e-handelstjänster
och ta fram trafikstrategier och parkeringspolicyer,
drivmedelsstrategier och klimatväxlingsmodeller.

Anders Roth
Tel. 010-788 69 16
E-post: anders.roth@ivl.se

Mats-Ola Larsson
Tel. 010-788 66 79
E-post: mats-ola.larsson@ivl.se

Bra luftkvalitet och hälsosam stadsmiljö

Kommunerna är ansvariga för att övervaka och ha kunskap
om luftkvalitetssituationen i sina tätorter enligt de krav
som ställs i luftkvalitetsförordningen. Utsläppen till luft
kommer främst från vägtrafik, industrier, uppvärmning,
sjöfart och arbetsfordon. En god luftkvalitet är viktigt för
hälsa och livskvalitet.

Kontakta oss om:

Mätning och beräkning av luftföroreningar
och emissioner i tätorter för beslutsunderlag
och utveckling av åtgärdsplaner

IVL erbjuder skräddarsydda lösningar för luftövervakning.
Vi utför både realtids- och långtidsmätningar av
luftföroreningar. IVL har också en omfattande verksamhet
på området spridningsberäkningar för såväl enskilda
gaturum som komplexa stadsmiljöer. Vi hjälper er
med beräkningar av utsläpp från vägtrafik, prognoser
och scenarier vid till exempel trafikomläggningar och
övergripande stadsplanering.

Karin Sjöberg
Tel. 010-788 67 95
E-post: karin.sjoberg@ivl.se

Karin Söderlund
Tel. 010-788 67 67
E-post: karin.soderlund@ivl.se

Vi hjälper dig

Här hittar du mer information, rapporter och verktyg.

NÄTVERK FÖR KOMMUNER:
Urbamätnätet - för en bättre luftkvalitet i kommunen

Urbanmätnätets luftkvalitetsmätningar ger underlag för att vidta åtgärder för att minska halten av luftföroreningar.
Läs mer om Urbanmätnätet och hur er kommun kan delta.

VIDEO:

Vad blir det för miljöväder idag? Vi mäter luftföroreningar i zrealtid - du ser halterna i mobilen        

VIDEO:

Effektiva transportlösningar och grönare stadsplanering