Miljö och klimat

Kommuner har stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Genom att klimatanpassa den fysiska planeringen både förebygger och minimerar kommunen ofta riskerna för olyckor och annan negativ samhällspåverkan orsakad av ett förändrat klimat.

En kommun anpassat för ett klimat
i förändring

Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimatanpassning. Samtliga kommuner kommer i någon utsträckning att påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser. För att minska sårbarheten behöver samhället anpassas, till exempel inom bebyggelse, vägar, fjärrvärme och äldreomsorg.

Kontakta oss om:

Klimat- och sårbarhetsanalyser för långsiktig samhällsplanering

Vi tar fram översiktliga klimat- och sårbarhetsanalyser (inklusive GIS-analyser) där vi analyserar hur olika sektorer och geografiska områden i kommunen kan påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser. Utifrån dessa analyser tar vi sedan fram förslag på anpassningsåtgärder för att minska sårbarheten i olika sektorer och möjliggöra en långsiktig och robust samhällsplanering.

Hanna Matschke Ekholm
Tel. 010-788 65 42
E-post: hanna.matschkeekholm@ivl.se

Peter Bjerkesjö
Tel. 010-7886719
E-post: peter.bjerkesjo@ivl.se

Återskapande av naturvärden
i tätbebyggd miljö

Idag tar våra samhällen mer plats och natur i anspråk, men genom smarta lösningar kan vi återskapa förlorade
naturvärden. Genom att arbeta aktivt med naturvärden kan kommunen skapa en långsiktig arbetsprocess för att bevara biologisk mångfald och möta invånarnas behov av rekreation och närhet till friluftsområden.

Kontakta oss om:

Processer, tjänster och produkter för ökad
biologisk mångfald och bättre hälsa

Vi hjälper er att ta fram processer, tjänster och produkter
för ökad biologisk mångfald med en vision om en mer
attraktiv och hälsosam stad. Vi har lång erfarenhet
av samarbeten med kommuner, universitet och
fastighetsbolag kring gröna innovationer. Tillsammans
tar vi fram en bra process för att säkerställa att gröna
lösningar blir långsiktigt hållbara.

Mona Olsson Öberg
Tel. 010-788 69 22
E-post: mona.olsson.oberg@ivl.se

Kommuninvånarnas klimatavtryck

Klimatfrågan engagerar allt fler, och fler har blivit medvetna och intresserade av att minska den påverkan som olika delar av deras liv bidrar med. Dock är informationen ofta svår att ta till sig för att skapa en helhetssyn.

Kontakta oss om:

Klimatkontot – ett verktyg för att beräkna kommuninvånares klimatavtryck

Klimatkontot, är IVL:s välanvända webbverktyg där individer kan beräkna sitt klimatavtryck. Verktyget kan anpassas för er kommun och den data ni vill samla in. Dessutom möjliggörs anonym insamling av inrapporterade svar från era kommuninvånare. Rapporter levereras med statistiska data och analyser, en eller flera gånger per år.

Jonatan Wranne
Tel. 010-788 68 38
E-post: jonatan.wranne@ivl.se

Elin Eriksson
Tel. 010-788 68 14
E-post: elin.eriksson@ivl.se