Kemikalier och giftfri vardag

Kemikalier finns överallt omkring oss – i möbler, kläder, mat och hygienprodukter. De är en del av vårt välfärdssamhälle, men kan också vara ett hot mot vår hälsa och miljön. Vi arbetar brett över hela området – från att mäta och kartlägga kemikalier i olika miljöer till att ta fram beslutsunderlag för riskbedömning och åtgärder.

Miljödata för miljögifter

Långlivade ämnen som är spridda i miljön kan påverka människor och miljö under lång tid. Miljöövervakningen kan svara på vilka miljögifter vi hittar i miljö och människor, hur exponeringen sker och om de åtgärder som sätts in för att minska utsläppen har effekt.

Kontakta oss om:

Mätning, kartläggning och analys av ämnen i luft, nederbörd, vatten och mark

Genom en nära koppling mellan forskning och tillgång till egna analyslaboratorier kan vi erbjuda helhetslösningar som omfattar hela kedjan från provtagning och analys till tolkning av resultat och åtgärdsförslag.

Katarina Hansson
Tel. 010-788 68 30
E-post: katarina.hansson@ivl.se

Mäta i innemiljö – kartläggning för en hälsosam arbetsvardag

Mätningar av olika slag är ofta ett viktigt underlag för riskbedömningar. De kan också ge ett bra underlag för att välja åtgärder som ger bäst effekt.

Kontakta oss om:

Mätning, identifiering av källor och spridning, samt åtgärdsförslag

Utöver att mäta luftföroreningar genomför vi andra mätningar och undersökningar, exempelvis kartläggning av personalens trivsel och upplevelse av arbetsmiljön.

Arbetsmiljögruppen
E-post: abetsmiljo@ivl.se