Energiplanering och förnybar energi

Varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna i såväl lokalt, regionalt som globalt perspektiv.

Kommunal energiplanering, lokala energitillgångar och systemanalyser

En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel. Kommunen kan agera utifrån sina roller som offentlig aktör, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare, upphandlare eller som ägare till ett energibolag. Ett sätt att strategiskt påverka utvecklingen är att göra en energiplan eller en klimatstrategi, vilket också är ett krav enligt lagen om kommunal energiplanering.

Kontakta oss om:

Kartläggning, utvärdering och scenarioanalys för tydliga beslutsunderlag

Produktion av el, fjärrvärme och bioenergi hör till våra särskilda expertområden inom energisystemanalys. IVL arbetar också med utveckling av system för energieffektivisering och tar fram underlag och analyser över hur förnybar energi, exempelvis biogas, kan bidra till ett framtida hållbart energisystem.

Jenny Gode
Tel. 010-788 65 18
E-post: jenny.gode@ivl.se

Biogas - från uppstart till utvärdering

Biogassystemet en utmärkt källa till såväl förnybar energi som gödningsmedel. Förutom biogas får biogödsel produceras, som innehåller alla de näringsämnen som fanns i den ingående rötningsprocessen, men i en form som är mer lättillgänglig för växter. Rätt använt kan biogas vara en viktig pusselbit i den nationella och globala omställningen till en hållbar och klimatneutral energiförsörjning.

Kontakta oss om:

Uppstart och driftsättning av biogasanläggningar, optimering, praktiskt driftstöd och stöd till certifiering av biogödsel enligt SPCR120

Inför uppförandet eller ombyggnaden av anläggningar gör vi förprojekteringar och tar fram underlag för tillståndsansökan enligt miljöbalken, samt förfrågningsunderlag för offentlig eller privat upphandling. Teknikbedömningar och utvärdering av anbud är avgörande för att inhandla rätt utrustning för varje enskilt projekt.

Anders Hjort
Tel. 010-788 67 75
E-post: anders.hjort@ivl.se

Marita Linné
Tel. 010-788 67 46
E-post: marita.linne@ivl.se