Bygga och bo

Hållbart samhällsbyggande fångar in många frågor. Därför jobbar vi med ett systemperspektiv för att täcka allt från energisnålt byggande till resurseffektiva materialval, giftfri innemiljö, hållbar avfallshantering och mobilitet.

Ett giftfritt byggande för en giftfri miljö

Kraven på att nya hus ska vara hållbara höjs nu i rask takt. Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå.

Kontakta oss om:

Miljöbedömningssystem och digital byggvaru-deklaration för utfasning av farliga kemiska ämnen

IVL och dotterbolaget Basta bidrar till utfasning av farliga kemiska ämnen bland bygg- och anläggningsprodukter. Bastas databas omfattar produkter inom bygg och anläggning som klarar högt ställda krav på kemiskt innehåll, och fungerar bland
annat som ett stöd åt kommuner vid upphandling.

Sussi Wetterlin (Basta)
Tel. 010-788 66 82
E-post: sussi.wetterlin@ivl.se

Anna Jarnehammar
Tel. 010-788 65 76
E-post: anna.jarnehammar@ivl.se

Klimateffektiva byggnader med god innemiljö

Byggnader förbrukar omkring 40 procent av den totala energin
i Europa. Dessutom påverkar materialval och konstruktion byggnadens klimatprestanda väsentligt ur ett livscykelperspektiv. Vi spenderar 90 procent av vår tid inomhus, så innemiljön ska bibehållas eller förbättras.

Kontakta oss om:

Energiberäkningar, miljöcertifieringar och
LCA-beräkningar

Vi arbetar med att optimera energianvändning och säkerställa god innemiljö samt certifiera byggnader enligt olika miljö-certifieringssystem. IVL har också skapat miljöberäkningsverktyg för att räkna på byggnaders klimatpåverkan, med tillämpningar för stora städer och kommuner vid upphandling eller som stöd för klimatförbättringar i byggprojekt. IVL mäter och utvärderar även emissioners betydelse för inomhusmiljön i offentliga och privata miljöer.

Maria Ahlm                          
Tel. 010-788 67 49
E-post: maria.ahlm@ivl.se 

Jeanette Green
Tel. 010-788 67 40
E-post: jeanette.green@ivl.se