Hållbarhetsledning

Idag förväntas företag att ta ansvar för sitt hållbarhets- och miljöpåverkan längs hela värdekedjan. För att driva detta effektivt behövs ett strategiskt och systematiskt hållbarhets- och miljöledningsarbete som genomsyrar alla delar av verksamheten. IVL kan stötta er på resan i att utveckla och stärka ert hållbarhets- och miljöarbete, på både strategisk nivå och i den operativa verksamheten.

Ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete kan bidra till:

 • Resurseffektivisering och optimering längs värdekedjan
 • Riskmedvetande och riskminimering
 • Stimulera nya innovationer och affärsmodeller
 • Stärka varumärke och konkurrenskraft
 • Attrahera och behålla kompetenta medarbetare

Identifiera hållbarhets- och miljöaspekter

Förstå företagets påverkan längs värdekedjan genom att identifiera vilka hållbarhets- och miljöaspekter som är viktigast för verksamheten. Kunskap om påverkan ger underlag prioritering av olika åtgärder för att minska påverkan och minimera risker och skapa nya möjligheter. Här kan IVL till exempel hjälpa er med:

 • Nulägesanalyser och gap-analyser
 • Miljöutredningar enligt ISO14001 och väsentlighetsanalyser enligt GRI Standards (Global Reporting Initiative)
 • Intressentdialoger för att förstå intressenters förväntningar och behov
 • Miljöanalyser, såsom klimatkartläggningar enligt GHG protocol, riskbedömningar, livscykelanalyser (LCA), etc.

Utveckla strategier och målsättningar

Tydliga strategier, ambitioner och målsättningar för hållbarhetsarbetet är ofta en förutsättning för att driva ett aktivt förbättringsarbete på både kort och lång sikt. Strategier och mål bör utvecklas och förankras på olika nivåer i verksamheten, från högsta ledning till enskilda funktioner och processer i verksamheten. IVL har erfarenhet av att stötta företag i utvecklingen av:

 • Strategier och målsättningar för verksamheten som helhet och/eller för delar såsom produktutveckling, produktion, inköp, etc.
 • Hur verksamheten kan bidra till FN:s Globala mål i Agenda 2030
 • Klimatmål enligt Science Based Target initiative
 • Key Performance Indicators (KPIer) för att styra och följa upp strategier och målsättningar

Implementera strategier och målsättningar

Strategier och målsättningar implementeras genom en tydlig organisation och handlingsplaner, där miljö- och hållbarhetsaspekter bör integreras i företagets affärsprocesser och beslut. Detta bör genomsyra hela verksamheten, där olika funktioner och processer – såsom inköp, logistik, produktion, produktutveckling & innovation, marknad & sälj - har olika roller i hållbarhetsarbetet. Här kan IVL till exempel stötta er i utveckling och implementation av:

 • Miljöledningssystem enligt ISO 14001
 • Organisation, roller och ansvar i arbetet
 • Arbetssätt och rutiner; på både övergripande nivå och för delar såsom Eco-Design, hållbar produktion, hållbara inköp, etc.

 

Kontakt: Agata Andersson

Följa upp och kommunicera hållbarhetsarbetet

Uppföljning av strategier och målsättningar samt både intern och extern kommunikation är centrala delar i hållbarhetsarbetet. Här kan IVL bistå företag i utveckling och implementering av:

 • Effektiv uppföljning på olika nivåer i fööretaget, inkl. insamling, bearbetning och visualisering av miljödata
 • Hållbarhetsrapportering enligt GRI (Global Reporting Initiative)
 • Hållbarhetskommunikation för både verksamhet och produkt, såsom egna miljöuttalanden (enligt ISO 14021) och EPDer (miljövarudeklarationer enligt ISO 14025)

 

Kontakt: Agata Andersson

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Hållbarhetsledning. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Om IVL Svenska Miljöinstitutet