Cirkulär ekonomi och Eco-Design

EUs strategi för Cirkulär Ekonomi innebär att vi rör oss mot ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden. Denna omställning förväntas även bidra till att våra miljö- och klimatmål nås. Produkters miljöpåverkan bestäms till stor del när de designas och konstrueras. IVL har bred expertis inom Cirkulär Ekonomi och miljöanpassning av produkter.

IVL använder metoder som livscykelanalyser för att utvärdera konceptprodukter och skapa smartare produkter. IVL stöttar också i arbetet kring ökad cirkularitet för produkter och material inom och utanför företaget, för att minska avfall och öka resurseffektivitet. Det kan innebära samverkan med andra industrier, se Industriell symbios, men också processer för remanufacturing och second life.

EcoDesign

Ekodesign innebär att den totala miljöpåverkan av en produkts hela livscykel minimeras redan från designstadiet. EcoDesign vävs in i produktutvecklingsprocessen på ett användarvänligt sätt. Vi stöttar industrier och andra företag i utvecklingen av mer hållbara och cirkulära produkter och tjänster. Tillvägagångssättet anpassas efter företagets unika behov. IVL har bred erfarenhet av att stötta företag i implementering och vidareutveckling av Eco-Design i produktutveckling. Vi bistår med i bland annat:

  • Kartläggning av miljöaspekter som bör inkluderas i produktutvecklingen
  • Ta fram och vidareutveckla Eco-Design-verktyg
  • Bistå produktutvecklare med expertis inom miljö-och resursområdet

Kontakt: Karin Sanne

Cirkulär ekonomi – ökad cirkularitet

Den tillverkande industrin och hela samhället står inför stora utmaningar kring vårt material- och resursutnyttjande. Att förbättra produkters och företags cirkularitet genom exempelvis återbruk, reparation/renovering och återvinning är avgörande pusselbitar i dagens hållbarhetsarbete. IVL bistår företag och andra organisationer med bland annat:

  • Analyser av flöden av material och resurser kopplade till olika tekniska system
  • Kartläggning och kvantifierig av cirkularitet och resurseffektivitet
  • Utveckling av strategier för cirkularitet och KPIer (Key Performance Indicators) för uppföljning
  • Utveckling av åtgärdsplaner
  • Utveckling av cirkulära affärsmodeller

Spårbarhet av material och värdekedjor; kritiska material

IVL hjälper företag med system för spårbarhet. Det kan också vara ett brett samarbete över värdekedjan eller i branschen. IVL kan bidra till att bygga upp system för spårbarhet i branschen, och bidra med stöd i de processer som behöver byggas. Spårbarhet kan byggas utifrån både certifieringssystem, massbalansbokföring och blockkedjor som exempel. Här kombinerar IVL sina experter i värdekedjor och industriella livscykelanalyser med digitaliseringsexperter och experter i affärsmodeller. Exempelvis kan information om ursprung, resursanvändning och klimatavtryck byggas.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom EcoDesign, Cirkulär ekonomi – ökad cirkularitet. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Om IVL Svenska Miljöinstitutet