Hållbara och resurseffektiva systemlösningar

Framtidssäkra hållbarhet och resurseffektivitet genom smarta och kundanpassade systemlösningar och investeringar.

Energisystemet utvecklas mot alltmer småskaliga alternativ både för produktion och användning av el och värme. Inslag av vindkraft, solceller och individuella värmepumpar ökar. Samtidigt ökar elektrifieringen i samhället liksom antal lågenergibyggnader och prosumenter som producerar sin egen el och värme. Med smarta systemlösningar kan dessa trender bidra till att uppfylla mål om fossilfrihet och nettonollutsläpp. IVL hjälper energibranschen med systemanalyser, hållbarhetsbedömning och klimatberäkningar för att utvärdera olika systemlösningar.

Utveckla hållbara lösningar för elektrifiering

Digitaliseringen av samhället ökar behovet av el för drift av serverhallar och datorer. Fossilfri ståltillverkning och omställningen mot fossilfria transporter innebär också att efterfrågan på el ökar. Det gäller att hitta systemlösningar som samtidigt säkrar trygg energiförsörjning till samhället. Vi på IVL har verktyg och metoder för att hjälpa ditt företag att utvärdera olika elektrifieringsalternativ ur system- och hållbarhetsperspektiv.

Digitala energilösningar till lågenergibyggnader och prosumenter

Energieffektivisering, lågenergibyggnader, miljöcertifieringssystem för byggnader, viljan att bli sin egen producent av el, värme och kyla är omvärldsfaktorer som påverkar fastighetsägares val av byggnadslösningar och alternativ för uppvärmning och kyla. Fjärde generationens fjärrvärme och digitala lösningar för smart styrning av fastigheters energianvändning möjliggör både tekniska och hållbara lösningar som kan bli win-win-win för er som energibolag, era kunder och för miljön. Vi hjälper er att ta fram och utvärdera bästa lösningar för era behov.

Beräkna klimatpåverkan och resurseffektivitet av investeringar i el- och fjärrvärmenätet

Energikunder kräver klimatneutral el, värme och kyla. Politiska styrmedel och mål om fossilfrihet och nettonollutsläpp ställer också krav på utveckling av el- och fjärrvärmesystemen. IVL har tillgång till modeller, verktyg och en mängd miljödata för att på bästa sätt kunna ge ditt företag råd om hur investeringar i el- och fjärrvärmesystemen kan göras på ett klimatsmart och resurseffektivt sätt ur systemperspektiv.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Hållbara och resurseffektiva systemlösningar. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig