Testbädd Storsudret

De senaste åren har Gotland vid ett flertal tillfällen drabbats av akut vattenbrist och Storsudret har varit extra hårt drabbat. Syftet med testbädden är att förbättra vattentillgången på Storsudret genom att testa olika småskaliga tekniker för en energieffektiv hållbar vattenproduktion.

Målet med testbädden är att göra Storsudret självförsörjande på vatten men även att sätta Sverige och Gotland på den internationella kartan för kostnadseffektiva system som löser problem relaterade till vattenbrist.

Projektet sker i samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet som även är projektledare, Region Gotland, KTH, UU/Campus Gotland, SGU, Monson Energy, ENWA, InSitu, Forum Östersjön samt en lokal grupp aktiva från Storsudret. Testbädd Storsudret finansieras av Vinnova och är en del av deras finansiering för testbäddar inom miljöteknikområdet. Projektet har även finansiering från EU genom projektet nextGen, Towards a next generation of water systems and services for the circular economy.

Vatten är inget problem men lagringen

Bristen på vatten under delar av året beror på Storsudret tunna jordlager som har liten förmåga att lagra vatten. Detta och den stora andelen av mark som är utdikad gör att nederbörd snabbt transporteras från jordbruksmarker ut till havet. Under ett normalår regnar det ca 70 miljoner kubikmeter (Mm3) på Storsudrets yta. Av denna volym återstår 20 Mm3 efter avdunstning. Om man bara kan ta tillvara ca 1% av den nederbörd som faller på Storsudret under ett år så finns det tillräckligt för dricksvattenförsörjningen. Problemet är bara att det mesta av nederbörden kommer då den inte behövs, dvs på vinterhalvåret.

Småskaliga tekniker

De tekniker som testas i projektet är dels insamling av regnvatten som sker under vinterhalvåret då det finns mer än nog vatten tillgängligt genom att spara det till sommarhalvåret då bristen uppstår, dels återanvändning av avloppsvatten genom att rena detta till dricksvattenkvalitet.

Själva insamlingen av vatten bygger på att vattnet kan förvaras i olika typer av reservoarer tills det ska användas. Det kan vara att lagra vatten t.ex. i en sjö genom att höja vattennivån i sjön, lagra vatten under markytan genom att valla in våtmarker eller dämma lämpliga markområden så att vattnet inte kan rinna ut till havet, att lagra vatten i ytvattendammar eller en kombination av flera tekniker. En viktig gemensam parameter är dock att vattennivåer och grundvattennivåer ska hållas kontrollerade så varken skog, jordbruksmark eller annan markanvändning blir påverkas.

Membranfiltrering av obehandlat avloppsvatten för produktion av dricksvatten.


Förutom regnvatteninsamling så kommer även återanvändning av avloppsvatten vara en av de tekniker som provas. En stor del av det vatten som hamnar i avloppsledningarna är dagvatten som är nederbörd från tak och gatuytor som leds in i avloppssystemet. I dagsläget leds detta bort från Storsudret men kan med rätt teknik vara en resurs, figur 1. Tanken är att vattnet ska renas till dricksvattenkvalitet för att sedan återföras till kretsloppet och efter det tas ut till dricksvattenproduktion. Själva driften ska delvis försörjas av solenergi för att vattenproduktionen ska bli så klimateffektiv som möjligt

Tekniken för att rena avloppsvatten till dricksvatten finns idag och IVL har visat detta när de bryggde ett öl tillsammans med Nya Carneigebryggeriet och Carlsberg Sverige under våren 2018.


Infrastrukturen för vattenmätning i realtid som innefattar ytvattenflöden (SY), grundvattennivåer (SGV) och väderstationen VS1.

Mätningar av flöden och grundvattennivåer

Under sommaren 2018 installerades mätinstrument i olika avrinningsområdet på Storsudret för realtidsmätningar av nederbörd, flöden i diken och grundvattennivåer i tre områden; Vamlingbo, Sandväten-Botarve samt Mjölhatteträsk, se figur 2. Även den en väderstation installerades för att få lokalspecifik väderdata. Den data som kontinuerligt samlas in ligger till grund för beräkningar av vattenbalans i de olika områdena och visar hur mycket vatten som finns tillgängligt under året.

Mätprogram för brunnar​


För att få än mer information om vattentillgången på Storsudret har projektet även bjudit in boende att dela med sig av information. Det har skett genom att intresserade brunnsägare anmält sin brunn till projektet. Genom att fortlöpande mäta vattennivån i ett antal olika brunnar fördelade över projektområdet så inkluderas mer information om grundvattennivåer till projektet. En brunn, speciellt en brunn som ligger i jordlagret, ger en bra bild över grundvattennivån i det specifika området vid mättillfället.

Figuren visar hur grundvattennivåerna har varierat sen mätningarna började i augusti 2019 i fyra av brunnarna som ingår i mätprogrammet. Var brunnarna ligger ses i kartan ovan.

Som en förenklad förklaring till kurvorna brukar grundvattennivåerna stiga under senhösten för att sedan sjunka under sommaren. Under november och december kom mer regn än vanligt på Storsudret, vilket fått grundvattnet att stiga.

Återhämtningen under höst, vinter och tidig vår är viktig för att grundvattnet ska räcka resten av året.

Vill du att din brunn ska ingå i mätprogrammet, ta kontakt med Anton Rydstedt

Realtidsmätningar av grundvattennivåer och flöden i diken på Storsudret.

 

Möten

För IVL är det viktigt att projektets resultat kommer till nytta för de boende på Storsudret och därför vill vi kommunicera vad som sker i projektet men även ta del av allmänhetens kunskaper och synpunkter.

Det finns flera sätt att göra detta på: dels genom att ha en god kontakt med markägare och lokala företagare dels genom att bjuda in de som är intresserade till möten, genom att ställa frågor via enkäter och genom intervjuer med olika intressenter.

I april 2019 bjöd IVL och RoG in till Testbäddsdagen där information om projektet presenterades. Dels syftet med projektet men även mer detaljerad information om var och hur information samlas in. Under dagen så delades även en enkät ut för att undersöka hur åsikterna kring återvinning av avloppsvatten ser ut. För de som vill gavs även chansen till att provsmaka ölet som bryggts av avloppsvatten. Vid detta tillfälle kunde intresserade anmäla sin brunn till programmate och kontaktuppgifter samt brunnsdata samlades in.

 


Nästkommande möte:

Under hösten-vintern 2020 planerades för ännu ett informationsmöte men under rådande omständigheter så avvaktas till lämpligare tillfälle.

Fakta om projektet

Testbädd Storsudret

Period: 2018 - 2021

Kontakt: Ewa Lind & Staffan Filipsson

Finansiering:
Vinnova & H2020 via projektet nextGen

Samarbetspartners:
Koordinator KWR i Nederländerna, KWB, AVB och ESCI i Tyskland, FHNW i, UCRAN, UNEXE, UBATH Storbritannien, STRANE från Frankrike, CTM från Spanien, NTUA, ICCE från Grekland, IPSTAR från Nederländerna, WssTP från Belgien, Region Gotland från Sverige samt AVA och CTU från Schweiz.


Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Testbädd Storsudret​. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig