Effektivare vattenhantering i processindustrin

Vattentillgången blir mer och mer känslig i många olika regioner, även i länder som totalt sett har mycket vatten. En konkurrenskraftig europeisk industri behöver därför ha effektiv vattenhantering. EU-projektet INSPIREWATER ska testa nya lösningar för att minska vatten- och energiförbrukningen i processindustrin.

Målet är att minska vattenförbrukningen i stål- och kemiindustrierna i fallstudierna med 40-80 procent och energianvändningen med minst 20 procent. Det ska göras med hjälp av en kombination av existerande separationsprocesser och ny teknik för processvattenrening. Till exempel ska nya membran för mer selektiv avskiljning av fosfor utvecklas, liksom nya katalysatorer som ska minska användningen av både kemikalier och energi för membranprocesser.

Sex länder med i INSPIREWATER

Sammanlagt deltar elva partner från sex olika länder i projektet. Nya lösningar industriell vattenrening ska testas på stålproducenten Arcelor Mittal och kemiföretaget Clariant i Spanien. I Sverige ska testerna utföras på en av Sandviks enheter i Sandviken. Tekniken som ska användas i den planerade pilotanläggningen ska bland annat öka återvinningen av metaller och fosfor samt spara vatten genom att skapa en sluten processlinga för sköljvattnet som används i betningsbadet.   

– Både vattenförbrukningen och avfallsmängderna kommer att minska och avloppsvattnet som sen går till reningsverket kommer att vara mycket mindre förorenat än idag, säger Louise Staffas på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Finansieras av EU:s ramprogram

INSPIREWATER, Innovative Solutions in the Process Industry for next generation Resource Efficient Water management, finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Svenska parter i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet (projektledare) och Sandvik. Projektet pågår fram till 2020.

Fakta om projektet

INSPIREWATER (industriell vattenrening)


Projektlänk: www.inspirewater.eu