Stadsförtätning och parkeringsytor

Vilka möjligheter finns det att samutnyttja parkeringsytor och mobilitetstjänster i svenska storstäder när bostadsområden förtätas? I detta projekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med kommunala bostadsbolagskoncernen Framtiden AB identifiera lösningar för ett mer hållbart stadsbyggande.

Projektet ska använda Framtidenkoncernens dotterägda fastighetsbolag som exempel och studieobjekt för att analysera metoder, möjligheter och potential till samutnyttjande av parkeringsbestånd för bilar och cyklar i Göteborg. Projektet utgår från att det befintliga parkeringsbeståndet kan användas till att bygga bostäder på, som ersättning för att bygga nya p-platser eller som reserv för kommande behov av parkering för bilar, lastcyklar eller andra mobilitetstjänster och varuflöden.

Forskningsprojektet syftar till att ta fram ny kunskap och rekommendationer som kan användas i både Göteborg och jämförbara städer.

Fokusområden i projektet:

  • Effektiv markanvändning, låg resursanvändning och strukturer för hållbart resande.
  • Lägre kostnader för att bygga bostäder.
  • Utforma bostäder, parkeringsytor och mobilitetstjänster på ett sätt som bidrar till hållbart resande och minskade miljöeffekter.
  • Studera affärsmodeller och möjligheter att nå mål i kommunala trafikstrategier, klimatstrategier och miljöprogram.


Här kan ni läsa delrapporten Mobilitetstrender, städers politiska mål och fastighetsaktörers möjligheter att hantera mobilitet vid bostadsbebyggelse

Projektet Sampark håller slutseminarium 15 september 2020 - läs här för mer information och anmälan.

Fakta om projektet

Sampark - metoder, möjligheter och potential att samutnyttja parkeringsytor och mobilitetstjänster med Framtidenkoncernens fastighetsbestånd som fallstudieobjekt

Samarbetspartners
Förvaltnings AB Framtiden

Finansiär
Samfinansiering SIVL och Förvaltnings AB Framtiden

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.