Digital miljöövervakning för bättre folkhälsa i städer

Hur kan digital teknologi skapa en bättre miljö och folkhälsa i städer? IVL Svenska Miljöinstitutet driver tillsammans med flera samarbetspartners projektet LoV-IoT som utvecklat en digital miljöövervakning. Med hjälp av sensorer och internet of things-teknologi går det att förenkla städers luft- och vattenövervakning.

Projektet LoV-IoT, som står för Luft och vatten - Internet of things, har utvecklat smarta plattformar för mätning av luftföroreningar och buller. Mätplattformarna ska placeras ut runt stora byggen i städer, där både damm och utsläpp från fordon kan påverka luftkvaliteten negativt.

Mätplattformarna förmedlar data i realtid och informationen kan exempelvis användas för att varna när luftföroreningshalterna ökar. Då kan man snabbt vidta åtgärder, såsom att vattna dammiga vägar eller sänka fordonshastigheterna.

I april 2018 vann projektet priset som årets ITSM-initiativ. Bakom priset står den ideella föreningen ITSMF Sweden som arbetar för bättre standarder och best practices inom ITSM, det vill säga IT Service Management.

Fakta om projektet

LoV-IoT

Samarbetspartners
Göteborgs Stad
Talkpool
Vinnter
Rent Dagvatten
Swedish Hydro Solution
Ericsson
IMCG
Insplorion
Hagström Consulting
Trafikverket
Universeum
Acreo
Rise Interactive

Finansiär:
Vinnova,Formas och Energimyndigheten genom IoT Sverige.