Scac – forskning på luft och klimat

Sverige har en stark position i internationellt luftvårdsarbete. Forskningsprogrammet Scac – Frisk luft och klimat är en fortsatt fördjupning av det svenska forskningssamarbetet inom luftvårdsfrågor och dess koppling till klimat.

Scac, (Swedish Clean Air and Climate Research Program), är en fristående fortsättning på det IVL-ledda forskningsprogrammet Scarp – Frisk luft i Sverige som avslutades i början av 2013. Liksom det tidigare programmet ska Scac stödja det nationella och internationella arbetet med luftföroreningar.

Forskningen under fas 1 var fokuserad på exponering och hälsoeffekter, effekter på ekosystem och klimateffekter från så kallade kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP) samt synergier och konflikter mellan luftförorenings- och klimatåtgärder. Speciell vikt ägnas åt att ta fram robusta system och processer för utsläppsprognoser och scenarier samt till att ta fram indikatorer, metoder och modeller för att utvärdera och bedöma kostnadseffektiviteten hos olika åtgärdsalternativ.

Fokus för fas 2 är Hemisfärisk transport av luftföroreningar och åtgärdsstrategier i Europa. Den övergripande målsättningen från fas 1 står kvar dvs att utveckla och förbättra det vetenskapliga underlaget för policies om luftföroreningar på nationell och internationell skala, inklusive kopplingar till klimatpolitiken.

Utöver forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet ingår forskarteam från Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Stockholms Stad, SMHI och International Institute for Applied System Analysis (IIASA). Programmet finansieras av Naturvårdsverket.

Läs mer på scac.se.

Fakta om projektet

SCAC – Frisk luft och klimat

  • Period:
    Fas 1: 2013-2016
    Fas 2: 2017-2020
  • Budget: 25 MSEK för fas 1 och 12 miljoner för fas 2
  • Kontakt: John Munthe

Samarbetspartners: 9

Webbplats:www.scac.se

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.