Gemensamt laboratorium för luftövervakning i Kina

Tillsammans med det kinesiska forskningsinstitutet CRAES, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, ska IVL etablera ett gemensamt laboratorium för luftövervakning i Kina. Det gemensamma laboratoriet ska främja forskningssamarbetet mellan Sverige och Kina kring luftkvalitet, övervakning och analys.

Framförallt är man från kinesiskt håll intresserad av att kunna övervaka områden där det i dagsläget inte finns några automatiska nätverk för övervakning. Det kan man göra med så kallade passiva provtagare, diffusionsprovtagare, – ett område där IVL är världsledande. Diffusionsprovtagare är små, billiga och enkla att hantera. De kräver inte heller någon ström och är därför lätta att placera ut över stora områden för att kartlägga halter av luftföroreningar med komplexa blandningar av utsläppskällor.

– Det är viktigt att få till stånd bättre övervakning och utsläppskontroll av luftföroreningar i Kina, men det är också av stor betydelse att vi kan bidra med beslutsunderlag och förslag på åtgärdsprogram, säger Karin Sjöberg.

Utbytet kommer att gälla forskning och mätningar rörande bland annat partiklar PM2,5, lättflyktiga organiska ämnen, VOC, fotokemisk smog och luftkvalitet i innemiljö. IVL kommer även bidra med kunskap om strategier och beslutsstöd rörande luftövervakning och klimatstrategier.

Kontaktperson
Karin Sjöberg Tel. 010-788 67 95 E-post: karin.sjoberg@ivl.se