Miljömässiga och socioekonomiska fördelar med biodrivsmedelsproduktion i Sverige

Användningen av biodrivmedel i Sverige har enligt Energimyndigheten lett till en utsläppsminskning med nästan 1,95 Mton koldioxidekvivalenter, jämfört med om fossila drivmedel hade använts. Med ett alltför snävt fokus på enbart utsläppsminskningar fångas dock inte hela värdet av biodrivmedelsproduktion för svensk ekonomi.

Det här projektet syftar till att identifiera den samlade miljönyttan från biprodukter till följd av ersatta konventionella produkter, som gödsel och material, samt tjänster som till exempelvis integration med andra industrier eller fjärrvärme. Även de socioekonomiska fördelarna som till exempel skapande av arbetstillfällen, minskad import, lokalstrategier och förbättrad avfallshantering ska identifieras genom en screening och översikt av metodiken att kvantifiera socio-ekonomiska fördelar av den svenska biodrivmedelsproduktionen.

Projektet kommer att ge ökad kunskap om de övergripande fördelar som biodrivmedelsproduktion för med sig, vilket ger viktig kunskap för utformandet av styrmedel för framtida biodrivmedel.

Fakta om projektet

Miljömässiga- och socio-ekonomiska fördelar av biodrivmedelsproduktion i Sverige

Samarbetspartners
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Lantmännen Energi AB
Preem AB
Göteborg Energi