Textilåtervinning med automatiserad sortering

Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU. Över 120 000 ton nya textilier sätts på den svenska marknaden, men bara knappt fem procent materialåtervinns. Potentialen för att öka textilåtervinningen i Sverige är stor. I projektet SIPTex ska IVL tillsammans med tio andra aktörer utveckla och testa automatiserad sortering för högkvalitativ textilåtervinning

SIPTex står för "Svensk innovationsplattform för textilsortering" och ska utgöra den länk som idag saknas mellan textilinsamling och en högkvalitativ textilåtervinning. En automatiserad textilsortering gör det möjligt att hantera stora textilflöden och samtidigt producera sorterade textilfraktioner som är bättre anpassade till olika återvinningsprocesser än dagens manuella sortering. Genom matchning av kunders behov med en snabb och högkvalitativ sortering skapas bättre förutsättningar för en ökad fiber-till-fiber återvinning.

En sorteringsanläggning ska hyras in och drivas i Sverige under ett års tid. I anläggningen kommer runt 700 ton begagnade textilier som samlats in på återvinningscentraler i Stockholm och Malmö att sorteras utifrån potentiella kunders behov. I projektet kommer även nya insamlingsmöjligheter för textil och textilavfall att testas och utvärderas liksom hur riktade kommunikationsinsatser kan bidra till ökad textilinsamling. Genom en aktiv dialog med textilåtervinnare, modeföretag och textilföretag kommer sorteringen att matchas med kundernas krav.

Målet med projektet är att demonstrera och utvärdera automatiserad sorteringsteknik för textilier som klarar textilåtervinnares och textilföretag kvalitetskrav. En plan för uppskalning av tekniken kommer även att tas fram under projektets gång. På sikt är målet skapa sorteringskapaciteter för 45 000 ton textil för materialåtervinning.

Fakta om projektet

SIPTex

Samarbetspartners:
Gina Tricot, H&M, Human Bridge, Malmö Stad, Stockholm Vatten och Avfall, Sysav, Boer Group, Eko-Service Skandinavien, Swerea IVF, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.