Delningsekonomi i kommuner

Delningsekonomi handlar om att ge varandra tillgång till underutnyttjade resurser, exempelvis varor, ytor, transporter, tid, data och kompetens. Det kan ske privat eller kommersiellt och med eller utan vinstsyfte och i många fall utan ägarbyte. Hur kan detta ske inom kommuner?

Den digitala utvecklingen har gjort att möjligheten att dela på resurser har blivit mycket större och tillgängligare för allt fler. Det kan vara personer eller organisationer som erbjuder system som underlättar för deltagare att dela, byta eller återbruka resurser med varandra. Men det kan även vara plattformar som utför tjänster i samband med delningen.

Delningsekonomi inom en kommun innebär att olika delar av kommunal verksamhet ger varandra tillgång till underutnyttjade resurser. Tillexempel att en bilpool används av flera verksamheter under fler delar av dygnet, att inredning från ett kontor återanvänds eller att man delar lokaler eller utrustning mellan verksamheter.

Delningsekonomi mellan en kommun och invånare kan innebära att kommunen delar med sig av resurser som lokaler, odlingsmark och verkstäder. Eller att kommunen erbjuder en plattform där invånare kan dela med sig av sina resurser till kommunens verksamheter exempelvis läxläsning och språkcafé. Det kan även innebära att en kommun stödjer delning mellan invånare genom att erbjuda till exempel cykelpool, fritidsbank för utrustning och klädbytardagar.

Detta projekt har som mål att stödja delningsekonomi inom en kommunen och mellan kommuner och invånare. Inom projektet ska det tas fram en handbok för att stimulera ett ökat delande. Handboken, samt en rapport, ligger sen till grund för en vidare utveckling av Avfall Sveriges vägledning kring delning.

Fakta om projektet

Delningsekonomi kommuner

Samarbetspartners
Avfall Sverige