Delningens potential för minskad miljöpåverkan

Delning är ett område som är relativt nytt och där det just nu händer mycket. Delning handlar om att öka nyttjandet av resurser som redan finns till hands. I detta projektet ska man undersöka om det går att dela i större skala. 

Projektet syftar till att undersöka tre konsumentprodukter/tjänster där det finns stor potential för delning, ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan, och för dessa ta fram kunskap om hur potentialen kan uppnås. Projektet utgår från tidigare utredningar och studier på området som kompletteras med ny kunskap om potential och påverkan på de tre dimensionerna av hållbarhet.

Delning kan även ses som en form av förebyggande av avfall, och delning kan idealt sett, bidra till mindre avfallsmängder. Delning kan också minska resursanvändning i ett livscykelperspektiv, eftersom färre produkter behöver produceras.

Målet med projektet är att bidra med ökad kunskap kring potentialen för delning i Sverige, som i sin tur kan få effekten att bli en grund till ökad tillgång till delningstjänster för konsumentprodukter, ökad delning av resurser som inte nyttjas fullt ut idag, minskad miljöpåverkan och ett positivit bidrag till social och ekonomisk utveckling. På sikt är en önskad effekt att Sverige är världsledande när det gäller innovationer inom delning, samt har ett positivt innovationsklimat, kunskap och erfarenhet gällande delning som underbygger det.

Projektet kommer också lämna förslag på aktiviteter som finansiären RE:Source kan jobba vidare med.

Fakta om projektet

Delningens potential

  • Period: Nov 2017- okt 2018
  • Budget: 600.000
  • Kontakt: Liv Fjellander

Samarbetspartners
KTH
Lunds universitet

Finansiär 
RE: Source